ترس دولت از بخش خصوصی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهبازرگانی-مدتهاستدولتدر قالب طرحهای گوناگون، وعده و وعیدهای زیادی را اعم از مش//وقهای صادراتی به صادرکنندگان ارائه میدهد که نهتنها در عمل چندان رنگ و بوی اجرایی به خود نمیگیرد بلکه باعث ضرر و زیان برخی از صادرکنندگان نیز میشود. این در حالی استکهوجوددرآمدهاینفتی،دولتمردان رانسبتبهاهمیتحمایتازبرخیصنایع بیاعتنا کرده است، به طوری که با وجود پتانسیلصادراتخدماتفنیومهندسی برای ارزآوری در کش//ور که دست کم52 میلیارد دالر در سال است، چندان توجهی به این صنعت نمیشود. بر همین اساس اعضایکمیسیونتسهیلتجارتوتوسعه صادرات اتاق بازرگانی، در جریان س//ی و سومین نشست خود، به بررسی مشکالت وظرفیتهایشرکتهایفنیومهندسی پرداختند؛ صنعتی که با وجود برخورداری از ظرفیتهای گس//ترده ب//رای افزایش درآمدهای ارزی و البته افزایش اشتغال به حاشیه رانده شده است.

سقوط ارزش صادرات با حذف مشوقها

بر همین اس//اس عضو هیات مدیره انجمنشرکتهایخدماتفنیومهندسی به موجب دستور سی و سومین نشست این کمیس//یون، به معرفی ظرفیتهای شرکتهای فنی و مهندسی پرداخت. به اینترتیببررسیموضوع»توسعهصادرات خدماتفنی-مهندسی،راهکارها،مشکالت وظرفیتهایاینحوزهدربرنامهششم«با حضورنمایندگانتشکلهایحوزهخدمات فنی و مهندسی آغاز شد.

محمدرض//ا انصاری گف//ت: صادرات خدمات فنی و مهندسی به طور قانونی از 1373لا//س مجازشدوپیشازآن،این نوع صادرات، به نوعی در ممنوعیت به سر میبرداماصادراتفنیومهندسیدرسال نخستکهسال5731 بود،57 میلیوندالر ارزآوری داشت.

اوبابیاناینکهدرس//ال1831 دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندس//ی جایزه صادراتی نیز اختصاص داد، افزود: بر ایناساس،شیبمنحنیایننوعصادرات، از61 درص//دبه04 درصدافزایشیافت. امادرس//ال0931 دولتتصمیمگرفت، مشوقهای صادراتی را حذف کند. پس از این تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی سقوط کرد و پس از آن تشدید تحریمها نیز دس//ت و پای این صنعت را بست. انصاری گفت: با وجود این شرایط، ش//رکتهای خدمات فنی و مهندس//ی توانستهانددر55 کشوراجرایپروژههاییرا برعهدهبگیرند.تاکنوننیز046 ضمانتنامه برای شرکتهای فنی و مهندسی صادر شده که ریسک این ضمانتنامهها صفر اس//ت. در واقع این ی//ک موفقیت برای شرکتهای ایرانی است.

این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توس//عه صادرات توضیح داد: در سال 1390 ک//ه ص//ادرات خدم//ات فنی و مهندسی در اوج بود، ارزش صادرات در این بخش به 4/3 میلیارد دالر میرسید. اما اگر درآمد شرکتهای بزرگ نظیر مپنا و کیسیون را کنار بگذاریم، شرکتهای کوچک بسیاری در این بخش وجود دارند که آسیبپذیر هستند.

سهم 2/5 درصدی در تجارت جهانی

انصاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: س//هم ص//ادرات خدم//ات فنی و مهندس//ی در تجارت جهانی، حدود5/2 درصدواینبخشبهلحاظاثرگذاریکیفی مطرح است. حال آنکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در شکلگیری جنگها و منازعاتسیاسی،نقشداشتهاست.

او گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته، پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری در کشور، دست کم 25 میلیارد دالر در س//ال است که پیشبینی میشود طی پنج سال قابل وصول باشد.انصاری در ادامه سخنانش با اشاره به موانع پیش آمده در برابر توسعه فعالیته//ای این بخش گفت: آنچه در دوران تحریمها، این صنعت را فلج کرد، مسایل بانکی و ضمانتنامه بود. زمانی که سیستم سوئیفت برای ایران مسدود شد، ضمانتنامهها مورد پذیرش کارفرمایان بینالمللی قرار نگرفت و این مساله هنوز همپابرجاستوالبتهکشورهایمعدودی همکاری با ایران را تداوم بخشیدند.

او ادامه داد: با تشدید تحریمها، 48 ش//رکت ایرانی فعالیت خود را در عراق توسعه دادند. اما به دلیل مشکالت مالی دولت عراق، نتوانس//تند هزینههایشان را تامی//ن کنن//د و حتی س//االنه چهار درص//د، هزینه نگهداری از تاسیس//ات خ//ود را میپردازند. اکنون نیز با وجود هزینههایی که ایران برای آزادسازی این کشور پرداخته است، مقامات دولتی عراق پاسخگو نیستند. حال آنکه 80 درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ایران، به عراق منتقل شد.

انصاری گفت: مشخص نیست به چه دلیل بدنه وزارتخانههای عراق با فعالیت شرکتهای ایرانی در این کشور موافق نیستند. بنابراین به نظر میرسد، مساله ش//رکتهای فنی و مهندسی در عراق باید از طریق مذاکرات سیاسی برطرف شود.اینعضوهیاتنمایندگاناتاقتهران حل مساله ضمانتنامههای بانکی را یکی از مطالبات این صنعت عنوان کرد و گفت: ورود اتاق تهران به مس//اله ضمانتنامهها میتواندگرهگشاباشد. بدعهدیدولتوقت او با بیان اینکه حذف مش//وقهای صادراتی، همزمان با تشدید تحریمها، اثرات نامطلوبی بر این صنعت گذاشت، افزود: ب//ه ما گفتند ک//ه در مناقصات میتوانی//د تخفیف دهی//د و دولت این هزینه را در قالب اعطای مشوقها جبران میکند. اما شرکتهای ایرانی از ناحیه بدعهدی دولت وقت، متضرر شدند.

امس//ال هم رقم تعیین ش//ده برای مشوقهای صادراتی، تخصیص نیافت. در حالی که تخصیص این مشوقها میتواند به رشد صادرات در این بخش کمک کند. ضمن آنکه دولت میتواند این کمکها را در قالب اعتبار خریدار یا اعتبار فروشنده نیز تخصیص دهد.انصاری از واقعیسازی نرخ ارز نیز به عنوان یک ضرورت یاد کرد و گفت: تثبیت نرخ ارز به صادرات و تولید آسیب میرساند. در حالی که رشد موزون این متغیر میتواند س//طح رقابتپذیری شرکتهای ایرانی را حفظ کند.

تثبیتنرخنیزبهمنزلهکاهشتدریجی توان رقابتی است.او تسهیل روابط بانکی و حمایت دولت از این نوع صادرات را به عنوان انتظارات فعاالن این بخش مورد اش//اره قرار داد و گف//ت: در همه جای دنیا، صادرات خدمات فنی و مهندسی با حمایت مستقیم باالترین مقام اجرایی صورت میگیرد.

اما مقامات دولت//ی در ایران گویی از همراه//ی با فع//االن بخشخصوصی واهم//ه دارند. در حال//ی که فعاالن این بخش مستحق حمایت دولت هستند. انصاری همچنی//ن در جمعبندی خود، خواس//تار پیگیری مطالبات مطرح شده از ناحیه کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهرانشد. مشوقهایمعوقصادراتی همچنیندرادامهرییسکنفدراسیون ص//ادرات ب//ا اظه//ار تاس//ف از برخ//ی خودتحریمیهادرداخلکهموجبمعطل ماندن ظرفیتهای صادراتی در کش//ور ش//ده، گفت: ما همواره در کنفدراسیون صادرات،ازشرکتهایصادرکنندهخدمات فنی و مهندس//ی حمای//ت کردهایم اما این حمایتها خروجی ملموسی نداشته اس//ت. یکی از مواردی که س//بب گالیه صادرکنندگان شده مش//وقهای معوق صادراتی اس//ت. اگرچه دولت دهم عامل معوق شدن این مطالبات شد اما از دولت یازدهم توقع نداریم این روند را ادامه دهد. محمد الهوتی با اش//اره ب//ه اینکه عدم اطمینانبخشخصوصیازایفایتعهدات دولت، بیش از رفتار بازیگران بینالمللی، مایوسکنندهاست،افزود:باوجودسخنانی که در ب//اب حمایت از ص//ادرات مطرح میشود، صادرات افزایشی نداشته است. در مقطعی مقرر ش//د، تسهیالتی با نرخ 11 درص//د به صادرکنندگان تعلق گیرد که البته این تسهیالت به بخش کوچکی ازصادرکنندگانتعلقگرفت.اوهمچنین نسبت به افزایش ناگهانی نرخ ارز، در پی چندسالتثبیتاینمتغیرابرازنگرانیکرد و گفت: نگرانی این است که جهش نرخ ارز درسال09 باردیگرتکرارشود.درآنسال ثروتمردمدرچشمبرهمزدنیبهیکسوم کاهش یافت و به نظر میرسد، مردم، دیگر تحملچنینریسکیرانداشتهباشند.وی همچنین با اشاره به رابطه مستقیمی که میان تعرفه باال و افزایش قاچاق وجود دارد، اصالحنظامتعرفهگذاریرابهعنوانیکیاز مطالباتجدیبخشخصوصیعنوانکرد و گفت، منطقی شدن نرخ تعرفهها منجر به کاهش قاچاق میشود. ضرورتاصالحنظامتعرفهها درادامهایننشست،رییسکمیسیون تس//هیل تجارت و توس//عه صادرات اتاق تهران، با تایید س//خنان الهوتی در مورد منطقیشدننظامتعرفههاگفت:درمورد یکقلمکاالمانندبرنج،تصمیمگرفتهشد که تعرفه آن کاهش پیدا کند. در اثر این تصمیم،ورود005 هزارتنبرنجکهازهند به امارات و سپس به ایران قاچاق میشد، کاهش یافت که البته در مورد سایر کاالها نیز همین رویه حاکم است و ضرورت دارد که نظام تعرفهها اصالح شود.

محسن بهرامی ارضاقدس در ادامه با تاکید بر حفظ انسجام بازار پول و سرمایه گفت:موسساتپولیغیرمجاز،ارثیهدولت دهمبرایدولتیازدهمبودوالتهابکنونی بازارپولیناشیازبرخوردباغیرمجازهاست. در چنین ش//رایطی باید کمک کنیم که این مسیر یعنی ساماندهی این موسسات باکمترینتنش،پیمودهشود.

وی همچنین وعده داد که اختصاص تسهیالت052 میلیونیوروییباشرایط مناسب،تکنرخیشدنوواقعیشدننرخ ارز، کمک به معرفی پتانسیل شرکتهای فنی و مهندس//ی و کمک به تش//کیل کنسرسیوم، مورد پیگیری قرار گیرد و از طریقکمیسیونوهیاترییسهاتاقتهران موردمطالبهباشد.

س/د هم/کاری ش/رکتهای خارجی شکسته شد

همچنین در ادامه حسنهاش//می از انجمنشرکتهایمهندسیوساختنیز به انعقاد قرارداد نفتی میان ایران و توتال اش//اره کرد و گفت: امضای ای//ن قرارداد، رویدادمهمیتلقیمیشود،ازآنجهتکه گویی سد همکاری شرکتهای خارجی با شرکتهایایرانیشکستهشدهاست.

مرتض//ی لطفی، دیگ//ر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اش//اره به آزادس//ازی بخشهای//ی از عراق گفت: ایران برای مش//ارکت در بازسازی عراق بای//د بهطور ج//دی اقدام کند.حس//ن ولیبیگی، کارشناس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز با بیان اینکه همچن//ان این تفکر وج//ود دارد که با ممنوعیت واردات، صنعت مورد حمایت ق//رار گیرد، گفت: در س//ال گذش//ته، وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی از کااله//ای ممنوعه آماده کرده بود که در نهایت ابالغ نشد اما به تازگی شنیده شده که هزار قلم کاال قرار است در شمول کااله//ای ممنوعه وارداتی ق//رار گیرد. اعم//ال این ممنوعیت منجر به افزایش قاچاق میشود.

عربس/تانبازاره/اراتصاحب میکند

حمیدرضا صالح//ی، دیگر عضو این کمیسیون،بااشارهبهبرخیدستهبندیها درمنطقه،گفت:بهدلیلمناقشهایکهدر منطقه ایجاد شده، عربستان سعی دارد، با تزریق پول به بازارهای در اختیار ایران، این بازارها را به نفع خود مصادره کند اما تفاوت کشوری چون عربستان با ایران این است که آنها فاقد توان فنی و مهندسی هستند و با پول سعی دارند، با ما بجنگند.

صالحی افزود: کشور الجزایر میتواند هاب ایران در آفریقا باش//د و البته س//فر وزیر خارجه ایران به این کشور، تاحدودی توانستفضارابهنفعفعاالناقتصادیایرانی نیز تلطیف کند اما به طور کلی باید از این ظرفیت با توجه به منابعی که نزد صندوق توسعه ملی یا بانک توسعه صادرات است، در جهت بازارگشایی بهره گرفت. غافلگیریواردکنندگانرسمی ولیاهللافخمیراد،رییسسابقسازمان توس//عه تجارت، نیز گفت: الزم اس//ت، کمیس//یون و اتاق تهران از دستگاههای ذیربط بخواهند که س//ازوکار مشارکت فعال شرکتهای فنی و مهندسی ایران را در بازسازی موصل طراحی کنند.

در ادامه این نشست، علیرضا کالهی با اشاره به تصمیم متولیان حوزه صنعت، مبن//ی بر تولی//د02 درص//د از ارزش ریالی فعالیت خود در ایران گفت: این تصمیم غیراجرایی اس//ت و به تشدید قاچاق دامن میزند. همه شرکتهایی که واردکننده رسمی بودهاند، در برابر این تصمیم، غافلگیر شدهاند.محمدرضا فی//اض، دیگر عضو این کمیس//یون با اش//اره به اینکه ش//رکتهای خدمات فنی و مهندسی، مهندس//ان کاردانی را به اشتغال گرفتهاند، افزود: مدیریت مالی این ش//رکتها نبای//د در اختیار مهندسان باشد ضمن آنکه الزم است، این ش//رکتها پتانسیلهای خود را به خوبی معرفی کنند.آرگون نیز پیشنهاد کرد که کنسرس//یومی از شرکتهای فعال کوچک تشکیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.