تکنرخیشدنارز،شرطورودسرمایهگذارانخارجی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در حالیکه در ش//رایط فعلی، کشور نیازمند سرمایهگذار خارجی است اما مسایلی همچون تخریب دولت توسط برخی افراد و همچنین مشکالتی همچون چند نرخی بودن ارز باعث شده است تا امنیت و آرامش الزم برای سرمایهگذاران فراهم نشود. در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: سرمایه همچون یک گنجش//ک ترسو اس//ت که با کوچکترین صدا و احساس ناامنی میپرد. غالمحسین شافعی افزود: کشور به سرمایهگذاری نیاز دارد و سرمایهگذار باید امنیت و آرامش را احساس کند اما تخریب دولت این فرآیند را مختل میکند. او درباره پیامدهای تخریب دولت روحانی و آثار بینالمللی آن افزود: در شرایط متالطم کنونی، بیش از هر چیز به آرامش در جامعه نیاز است و هیچچیز بهاندازه آرامش نمیتواند در مسایل اقتصادی تاثیرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع میتواند در فرآیند اعتمادسازی سرمایهگذاران داخلی و خارجی بسیار اثرگذار باشد، اظهار کرد: ایران از نظر نظامی و انتظامی وضعیتمناسبیداردامابرخیبگومگوهایداخلیممکناستبهتنشانجامیده و اثرگذاری سوء داشته باشد. البته نظر هر کس قابلاحترام است، حتی انتقاد سازنده ثواب دارد اما باید درباره نوع ادبیاتی که به کار گرفته میشود، دقت کرد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موضوعی که در روزها و هفتههای گذشته در جامعه شاهد بودیم با تذکر بهموقع رهبر معظم انقالب و نصایح ایشان در حال رفع شدن است و امید زیادی داریم هر چه سریعتر از این فضا خارج شویم و با یک اتحاد در جهت اهداف متعالی کشور حرکت کنیم.

شافعی تصریح کرد: بهیقین آنانی که به هر اقدام ناروا و هتک حرمت افراد دیگر دست زدهاند به نهادهای رسمی کشور وابسته نیستند و خودسرانه یا با اطالعات کم آن را انجام دادهاند؛ هرچند دخالت بزرگان کشور میتواند هدایت این افراد را نیز به دنبال داشته باشد.

همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین عوامل ورود سرمایهگذار خارجی به کشور، ثبات اقتصاد است، گفت: تکنرخی ش//دن ارز ازجمله عوامل مهم و تاثیرگذار برای جذب س//رمایهگذار خارجی است. مسعود خوانساری با اشاره به اهمیت تکنرخی شدن ارز، افزود: یکی از مهمترین مولفهها در اقتصاد کشور، حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن و تکنرخی شدن است.وی با بیان اینکه، دولت یازدهم از ابتدای فعالیت تمام تالش خود را برای تکنرخی شدن نرخ ارز به کار گرفت اما متاسفانه به دالیل متفاوتی تاکنون این اقدام انجام نشده است، اظهار داشت: واقعی شدن نرخ ارز به این معنی است که فعاالن اقتصادی بتوانند محصوالت خود را به بازارهای صادراتی با قیمت واقعی صادر کنند.خوانساری افزود: اگر قیمت ارز کمتر از حد معمول باشد، باید به کاالی خارجی یارانه پرداخت شود اما اگر قیمت ارز واقعی باشد، این امر باعث رشد اقتصادی کشور میشود که نتیجه آن رونق تولید و افزایش اشتغال خواهد بود.این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه واقعی و تکنرخی ش//دن ارز باعث تقویت بنیه اقتصادی کشور خواهد شد، گفت: همچنین واقعی بودن نرخ ارز با تاثیری که بر بازارهای مالی در کشور و ثبات اقتصادی دارد، باعث میشود سرمایهگذاران بتوانند پیشبینی دقیقی از اقتصاد و آینده کشور داشته باشند.

رییس اتاق تهران اظهار کرد: به همین دلیل برای تس//هیل سرمایهگذاری خارجی در کشور و ورود هرچه سریعتر منابع مالی خارجی، باید در کمترین زمان شاهد تکنرخی شدن ارز در کشور باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.