عدم شفافسازی در عرضه کاالها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- اگرچه مسووالن و دستگاههای نظارتی مدعی نظارت و کنترل بازار کاالهای اساسی و مواد خوراکی هستند اما تخلفات زیادی در حوزههای گوناگ//ون در این بازار صورت میگیرد. در همین رابطه مدیرعامل انجمن حمای//ت از مصرفکنندگان در خصوص عدم درج مش//خصات کاال روی بستهبندیهشدارداد.

مسیح انصاری گفت: در کشور ساالنه میزان قابل توجهی واردات روغن پالم داریم اما کمتر محصولی را میبینیم که ذکر کرده باشد در این محصول از روغن پالم استفاده شده بلکه به جای آن ذکر میکنند از روغن گیاهی یا روغن نباتی استفاده شده است. وی اظهار کرد: در بند «2» ماده «3» قانون حمایتازمصرفکنندگان،همهتولیدکنندگانوعرضهکنندگانکاالوخدمات مکلف شدهاند که اطالعات الزم از قبیل کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و انقضا رابهاطالعمصرفکنندگانبرسانند.

وی ادامه داد: رصد بازار که توسط این انجمن صورت گرفته نشان میدهد که میزان قابل توجهی از کاالها و خدمات ارائه شده در سطح کشور این نکات را رعایت نمیکنند که بارزترین آن در چند ماه اخیر در مورد گوشت قرمز است.انصاری ادامه داد: در حال حاضر گوشت گوسفند به صورت فروش در قصابیها، بستهبندی شده و بستهبندی وارداتی در بازار عرضه میشود اما در بسیاری از این عرضهها ذکر نشده که آیا این گوشت گوسفند میش است یا نر؟ حتی در فروش گوشتهای مخلوط و چرخ کرده فقط گوسفند و گوساله ذکر میشود. مورد دیگر که عمومیت بیشتری دارد در خصوص سوسیس و کالباسهاست؛ در این گروه فقط نوشته میشود فالن درصد گوشت وجود دارد اما میزان استفاده از خمیر مرغ یا دیگر افزودنیها را مشخص نمیکنند. در مورد روغنها نیز همینطور.

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان تصریح کرد: در ساخت روکش شکالت بستنیها از روغن پالم استفاده میشود اما کمتر کارخانه بستنیسازیاینمسالهرادربستهبندیذکرمیکند.خارجازفوایدومضرات ایننکات،مابهدنبالشفافسازیهستیمواینکهقانونرعایتشود.ازطرف دیگرازدستگاههاینظارتیوحاکمیتیحامیمصرفکنندگانانتظاربرخورد با این مساله را داریم و حتی حاضر هستیم مستندات خود را در اختیار آنها بگذاریم. این حق طبیعی مصرفکننده است که بداند کیفیت کاالیی که مصرفمیکندچگونهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.