صادرات فرش به اوراسیا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

به تازگی قائممقام وزیر صنعت، معدن تجارت با اش//اره به بخشی از وظایف حاکمیتی دولت برای بسترسازی توسعه صادرات، از توافقات گسترده با اتحادیه اوراسیاخبردادوگفت:براساساینتوافقاتچنانچهایرانبهکشورهایعضواوراسیا همچونروسیه،قزاقستان،قرقیزستان،بالروسوارمنستانصادراتکاالداشتهباشد، ازبخشیازاینکاالهاسودبازرگانیصفریاباتخفیفهای02 تا08 درصددریافت میشود، البته با امتیازاتی کم و بیش مشابه با محصوالت آنها در ایران اقدام خواهد شد.مجتبیخسروتاجبااشارهبهعواملیکهبعضاموجباتغیررقابتیشدنکاالی ایرانی میشود، به موضوع و اهمیت اقتصادی بودن واحدهای صنعتی اشاره و اظهار کرد:چنانچهفضایمناسببینالمللیدرروابطخارجیایرانبادنیاوجودداشتهباشد، سرمایهگذاریدرصنایعتولیدیبانگاهبازارمنطقهایوجهانیصورتمیگیردودر نهایتقیمتمحصوالتپایینورقابتیمیشود.ویهمچنینخاطرنشانکرد:فضای مناسببینالمللیمتکیبرروابطسیاسیخارجیاستکهدولتتدبیروامیدبانهایی کردنبرجامقدمخیلیمهمیدراینخصوصبرداشتهاست.ازسویدیگراقدامات، اقتصادیوتجاریاستکهدستگاههاوتشکلهایدولتیوخصوصیبایدپیشقدم شوند. خسروتاج افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدتهاست موافقتنامههای تجارت آزاد و ترجیحی را با تعدادی از کشورهای هدف صادراتی از جمله سوریه، لبنان،پاکستان،اندونزی،مالزی،ویتنام،روسیهوقزاقستاندنبالمیکند.قائممقام وزیرصنعت،معدنوتجارتگفت:اینمذاکراتازحدود61 ماهپیشبااتحادیه گمرکی اوراسیا متشکل از پنج کشور شروع شده است و اخیرا در بخش کاالهای صنعتیتوافقاتاولیهصورتگرفتهکهظرفیتافزایشوتوسعهنیزدارد.رییسکل سازمان توسعه تجارت ایران خاطر نشان کرد: در مذاکرات دور پنجم در ارمنستان، تا حدود زیادی کاالهای صنعتی مورد تبادل، مشمول این توافقات شد و برای اقالم کشاورزینیزمذاکراتادامهخواهدیافتکهبهاینترتیبکلیهکفپوشهایایرانی ازجملهفرشدستباف،ماشینی،گلیموگبهدرصورتصادراتآتیبهاینکشورها و پس از نهایی شدن توافقات، حداکثر تا اکتبر سالجاری میالدی، مشمول حقوق گمرکی صفر درصد در کشورهای اوراسیا میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.