پرداختنصفهونیمهمطالباتچایکاران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-ازابتدایفصلبرداشتتاکنون87 هزارتنبرگسبزچایبه ارزشحدود551 میلیاردتومانازچایکارانخریداریشدهکهازاینمیزان بیشاز81 هزارتنچایخشکتولیدشدهاست.برهمیناساسرییس سازمانچایگفت:تاکنونبالغبر18 میلیاردتومانمعادلبیشاز25 درصد ازمطالباتچایکارانپرداختشدهکهمیزانپرداختیهانسبتبههمینبازه زمانی در سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.محمدولی روزبهان با بیان اینکه میزان پرداخت مطالبات چایکاران سه برابر سال گذشته در همین بازه زمانیاست،افزود:برخیشایدتصورکنندکهباباقیماندنبیشاز84 درصد مطالباتچایکارانمبلغقابلتوجهیبهآنهاپرداختنشدهودولتیاکارخانهها کوتاهی کردهاند اما باید گفت در سال گذشته در همین بازه زمانی تنها72 میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده بود. این در حالی است که این میزانهماکنونبهحدود18 میلیاردتومانرسیدهوباغیرانمیتوانپیداکرد که برگچینی داشته و بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.