روغن زیتونهای تقلبی گران در بازار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

باشگاه خبرنگاران- اگرچه بارها اعالم شده است که روغن پومیس ارزش غذایی ندارد و تنها به اسم روغن زیتون اصل در بازار عرضه میشود اما همچنان این روغن با وجود آنکه قابل خوردن نیست، با قیمت باالیی به مصرفکنندگانفروختهمیشود.درهمینخصوصعضوشورایملیزیتون با اشاره به اینکه قیمت روغن پومیس )روغن حاصل از تفالههای زیتون( در دنیا حدود یک دالر است، اظهار داشت: با وجود آنکه این روغن قابل خوردن نیست، اما هر بطری چهار لیتری آن با نرخ 80 تا 100 هزارتومان در بازار به فروش میرسد.

نادر جاللت با اش//اره به اینکه س//رانه مصرف روغن زیتون در ایران 16 هزارتن است، افزود: ساالنه پنج هزارتن روغن زیتون به صورت رسمی وارد کشور میشود که با احتساب تولید داخل حدود هفت هزارتن روغن پومیس به صورت قاچاق از مرزهای جنوبی و غربی وارد کشور میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.