وعدهکاهشقیمتپیازتا51 روزدیگر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- پس از حدود یک ماه گرانی و افزایش قیمت غیرمنطقی پیاز در بازار،رییساتحادیهفروشندگانمیوهوسبزیازکاهش005 تومانیقیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت که با توجه به ورود تولیدات جدید از مناطق مختلف،پیشبینیمیشودتا51 روزدیگرقیمتاینمحصولتاحدود0001 تومان نیز کاهش پیدا کند.حسین مهاجران با بیان اینکه پیاز تولید جدید از مناطقی مانند شیراز و کازرون به بازار وارد شده و در ادامه نیز استمرار خواهد داشت،افزود:هماکنونپیاززردحدودکیلویی0003 تومانعرضهمیشود و قیمت هر کیلوگرم از این محصول در میدان مرکزی میوه و ترهبار به حدود 2500 تومان رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.