ﺍﻣﺘیﺎﺯ ﻭﻳژه ﺍی ﻧﺪﺍﺩه ﺍﻳم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اله/ام بیگ/ی- از روز اول//ي كه از شرایط عمومي قراردادهاي جدید نفتي رونمایي ش//د تا امروز كه این قرارداد با وجود سختگیريها و هیاهوي سیاسي و رسانهاي مخالفان براي توسعه فاز 11 پارسجنوبي با توتال فرانسه امضا شده استحرفمنتقدانتغییرينكردهاستو همچنانمعتقدندمحرمانهبودنجزییات قرارداد باعث ایجاد فساد در آن ميشود و از طرفي توتال فرانسه را دشمن ایران ميدانند و نگران درز اطالعات محرمانه فاز11 پارسجنوبيبهقطرهستندودر كل ورود سرمایه خارجي به ایران را علیه منافعمليميبینند.

درست است كه ایران در دوران تحریم در حالي كه بسیاري از كارشناسان انتظار فروپاشي اقتصاد ایران را داشتند، توانست با همت متخصصان و مهندسان ایراني پروژهه//اي خود را پیش ب//رد و تا حد امكان براي تجهیزات و نیازهاي كش//ور به خودكفایي برسد اما واقعیت قضیه این است كه مشكل اصلي ما عقبافتادگي تكنولوژیك از ش//ركتهاي بینالمللي است.

در ای//ن میان با وجود اینكه ایرانيها فراتر از انتظارات فعاالن بازار عمل كردند و توانستند سهم از دست رفته خود در بازارهاي جهاني را به س//رعت به دست آورند اما فق//دان آموزشهاي روز دنیا و عدمبهرهگیريازاستانداردهايبینالمللي در دوران تحریمها توسعه صنعت نفت و گاز ایران را دچار عقبماندگيهایي كرده است كه بيشك براي جبران آن نیاز به س//رمایهگذاري عظیم و تكنولوژي روز دنیا داریم.

این در حالي است كه باتوجه به اینكه عمر بیش//تر مخازن نفتي به نیمه دوم خود رس//یده و همچنین در سالهاي اخیر در برداشت از میدانهاي مشترك عملكرد خوبي نداش//تهایم باید به نیاز ضروري مخازن كش//ور به اس//تفاده از روشهاي ازدیاد برداشت توجه ویژهاي شود تا مملكت با شعار دادن بیش از این عقبنیفتد.

طبق آخرین آمار، در برنامه شش//م توسعه،صنعتنفتبه002 میلیارددالر سرمایهگذاري نیاز دارد؛ عددي كه بدون شك نميتوان از منابع داخلي یا صندوق توسعهمليتامینكرد.

بنابرایندراینشرایطباتوجهبهاینكه تحریمهاياقتصاديعلیهایرانطيچهار سال منجر به از بین رفتن اعتماد فعاالن اقتصادي براي سرمایهگذاري در كشور شده اس//ت نس//خه جدید قراردادهاي نفتي موسوم به IPC ميتواند بهترین گزینه براي بازگرداندن اعتماد و تمایل كشورهاي خارجي براي فعالیت در ایران وسرعتبخشیدنبهازسرگیريتعامالت بینالملليایرانباشد.

واقعیت قضیه این اس//ت كه كشور ایران به دلیل موقعیت بيبدیل خود در اقتصاد انرژي جهاني، نباید و نميتواند مانند جزی//رهاي از اقتصاد جهاني دور بماند؛ نكتهاي كه توسط جامعه جهاني به درس//تي فهمیده ش//ده اس//ت اما متاس//فانه عدهاي در داخل كش//ور با بحثهاي سیاس//ي و جناحي درصدد كارشكني علیه اجراي قرارهاي جدید نفتي شدهاند.

بر همگي روش//ن اس//ت ك//ه این كارشكنيها عدم امنیت سرمایهگذاري در ای//ران را به جه//ان بیرون منعكس ميكند در حالي كه اكثر كارشناس//ان معتقدند این ق//رارداد با توتال بهعنوان یكي از شركتهاي تراز اول نفتي جهان موجب كاهش نگراني س//رمایهگذاران خارجي براي بازگش//ت تحریمها علیه ایران خواهد شد. تضمینامنیتکشور درهمینراستاسفیرایراندربروكسل گفت: امضاي قرارداد طرح توسعه فاز11 پارسجنوبي با كنسرسیومي به رهبري شركت فرانسوي توتال نشان از امنیت و تضمین سرمایهگذاري در ایران دارد.

پیمانسعادت،سفیرایراندربروكسل در همایش تجاري ایران و لوكزامبورگ، انعقاد ق//رارداد طرح توس//عه ف//از 11 پارسجنوبي با شركت توتال فرانسه را نشان از امنیت و تضمین سرمایهگذاري در ایران دانس//ت و گف//ت: بعد از برجام هیاتهاي تج//اري زیادي به ایران رفته و با ش//ركتهاي مختلف مذاكره كرده و به توافق رس//یدند و این روند در حال توسعهاست.

ويافزود:اتحادیهاروپاموضعمحكمي علیه آمری//كا درباره برجام اتخاذ كرده و این نقطه امیدواركنندهاي براي توسعه سرمایهگذاري و مراودات بینالمللي در ایران است.

سعادت خطاب به تجار لوكزامبورگي تصریحكرد:برايشكستنیخهاهمانطور كهپیشترهمبهایرانرفتیدبایدبازهمبه ایران سفر كنید و امنیت و تسامح مردم سرزمینم را از نزدیك مشاهده كنید.

سفیر ایران در بروكسل عنوان كرد: ما ش//اهد افزایش سرمایهگذاري و ورود هیاتهايتجاريبهایرانهستیموبدون شك كس//اني كه زودتر در اینباره گام بردارندنتیجهبهتريخواهندگرفت.

از س//وي دیگ//ر وزارت نفت با هدف ابهامزدایي رسانهها در برابر عقد قرارداد توتال در فاز 11 پارسجنوبي نشس//ت خبري را با معاون مدیرعامل شركت ملي نفت در امور توسعه ترتیب داد.

معاون توس//عه و مهندسي شركت ملي نفت ای//ران با تاكید ب//ر اینكه در قرارداد توس//عه فاز 11 امتیاز ویژهاي به توتال داده نشده است، اظهار كرد: به نظر من مذاكرات با توتال به سالمترین شكل ممكن بوده و مراقبتهاي امنیتي الزم صورت گرفته است.

غالمرضا منوچهري در این نشست خبري با اشاره به برنامه وزارت نفت براي افزایش تولید از میادین نفت و گاز اظهار كرد:براساسبرنامهششمتوسعهوبرنامه 01ساله شركت ملي نفت باید از میادین نفت و گاز افزایش تولید داش//ته باش//د زیرا این میادین قابلیت افزایش تولید را دارند. مطالعاتي كه توسط شركتهاي بینالمللي انجام گرفته نش//ان ميدهد تولی//د از میادین نفت و گاز ایران در 10 س//ال آینده سه میلیون بش//كه در روز افزایش خواهد یافت.

وي با اشاره به ایجاد اشتغال در صنعت نفت و گاز ایران گفت: آمدن شركتهاي خارجي در صنعت نفت ایران به معناي گرفتنفرصتازشركتهايایرانينیست. حتي از كارشناسان ممتاز ایراني كه طي سالهايگذشتهمهاجرتكردهانددعوت شدهبرايتوسعهمیادینبهایرانبازگردند.

اندازي طرحهاي باالدس//تي در روند اشتغال و تولید مفید است و فرصتي را براي سازندگان داخلي تجهیزات فراهم ميكند.

منوچه//ري ب//ا اش//اره ب//ه جذب سرمایهگذاري خارجي ادامه داد: صنعت نف//ت و گاز یكي از صنایعي اس//ت كه ميتواند براي كش//ور به راحتي سرمایه خارج//ي جذب كند و مدل قراردادهاي جدید نفتي به طوري است كه به بانك مركزي س//قف بدهي اضافه نميكند. نوع تامین مالي این قراردادها مطلوبیت باالیي دارد.

معاون توس//عه و مهندسي شركت ملي نفت ایران با تاكید بر اینكه انتقال تكنولوژي در قراردادهاي جدید نفتي مورد نظ//ر وزارت نفت اس//ت، افزود: در كش//ور با فقر تكنولوژي در صنعت نف//ت و گاز مخصوصا در بخش ازدیاد برداش//ت مواجه هستیم كه این نقص ميتواند با ورود شركتهاي بینالمللي و انجام EOR و IOR برطرف شود و توانایيهاي شركت ایراني در این حوزه توسعه یابد.

وي با اشاره به رشد شركتهاي E&P ایراني تصریح ك//رد: تاكنون صالحیت بیشاز21 ش//ركت E&P ایراني تایید شده است كه ميتوانند با عنوان شریك ذيصالح در كنار شركتهاي بینالمللي فعالیتكنندحتيچنانچهاینشركتها صالحیت داش//ته باش//ند وزارت نفت توسعه میداني را به آنها واگذار ميكند و شركتهاي ایراني ميتوانند شركتهاي بینالمللي را بهعنوان ش//ریك انتخاب كنند.

منوچهريباتاكیدبررشدفعالیتهاي R&D در صنع//ت نفت گف//ت: در هر پروژه انجام كارهاي تحقیقاتي مخصوصا در زمینه ازدیاد برداشت پیشبیني شده است در این راستا براي توسعه هر میدان یك دانش//گاه در نظر گرفته شده كه در كنار فعالیت شركتهاي خارجي بحث دانشمحور را دنبال كنند.

معاون توس//عه و مهندسي شركت مل//ي نفت ایران با بی//ان اینكه میزان آمادگ//ي ش//ركتهاي ایران//ي براي تولید مطلوب نیس//ت، گفت: هنگامي ك//ه تجهی//زات را مخصوصا در بخش فراساحل پارسجنوبي بازبیني كنیم، متوجه ميشویم این تجهیزات نیاز به ارتقا دارند. ایران س//الها از سازوكارها دور بوده اس//ت و استانداردهاي ما در صنعت نفت كافي نیست. قراردادي كه در زمینه توسعه فاز 11 پارسجنوبي امضا شده، ميتواند الگوي خوبي براي سایر فازها باشد.

منوچهري در ادامه با تاكید بر سرعت بخش//یدن به اجراي طرحهاي توسعه میادین نفت و گاز اظه//ار كرد: یكي از مشكالت در س//الهاي گذشته زمانبر بودن طرحها در كنار مش//كالت كیفي بود.درپارسجنوبيتاخیردراجرايپروژه دههامیلیارددالرلطمهبهكشورواردكرد. س//عي ميشود با مشاركت شركتهاي بینالمللي سرعت پروژهها بیشتر و زمان آنها كوتاهتر ش//ود. البته این موضوع به س//اخت داخل و مشاركت شركتهاي ایراني خدشه وارد نميكند.

معاونتوسعهومهندسيشركتملي نف//ت ایران در ادامه با اش//اره به امضاي قرارداد توس//عه ف//از 11 پارسجنوبي گفت: در این قرارداد هیچ امتیاز ویژهاي به شركتهاي خارجي داده نشده است. برخ//ي عقی//ده دارند از آنج//ا كه براي نخستینبار اس//ت ایران با یك شركت بزرگ بینالملل//ي قرارداد امضا ميكند پس به این ش//ركت امتیاز ویژهاي داده شدهاستدرحاليكهاینموضوعصحت ندارد. مذاكرات بسیار سخت و نفسگیر بود و به دستاوردهاي خوبي در مقایسه با گذشته دست یافتیم. البته باید در نظر داشت كه این قرارداد دوطرفه است.

وي با بی//ان اینكه IPC یك قرارداد خدماتمدیریتيمتعارفاست،ادامهداد: قرارداد IPC طوالنيمدتاستومالكیت و مدیری//ت مخزن و تجهیزات به طرف خارجي داده نميشود. شركت خارجي به مخازن نفتي و گازي ایران تسلط دارد اما اختیار ندارد. در واقع IPC در ماهیت تفاوتي با بیعمتقابل ندارد، فقط زمان آن طوالنيتر ش//ده و به تعهدات پیمانكار اضافه شده است. در این راستا هر قلم از تجهیزاتي كه وارد خاك ایران شود براي ایران است.

منوچه//ري بیان ك//رد: لی//در این كنسرس//یوم )توت//ال، CNPCI و پتروپارس( توتال است كه نقش پیمانكار عمومي را انجام ميدهد و ساختار قرارداد به صورت مشترك بوده و هر سه شركت درمقابلكارفرمامتعهدهستند.براساس پیشبینيانجامشدهدرساختارمدیریتي پتروپارسسهمبیشتريبرعهدهميگیرد و هر تصمیمي گرفته ش//ود در كمیته مشترك باید به تایید برسد.

معاونتوسعهومهندسيشركتملي نفت ای//ران با بیان اینكه براي انجام هر اقدامي باید مناقصه برگزار شود، گفت: لیست ش//ركتهاي داراي صالحیت به تایید شركت ملي نفت ميرسد. حضور پیمانكار خارجي در برخي قراردادها به ارتقاي كیفیت و پایین آمدن قیمتها كمكميكند.مناقصاتيكهانجامميشود دو ش//اخص دارد؛ نخس//ت آنكه سهم ش//ركت ایراني در مشاركت باالتر است و دوم اینكه تجهیزاتي كه به كار گرفته ميشود اگر در ایران ساخته شود، امتیاز باالتري خواهد داشت.

وي ادامه داد: ب//راي اینكه بتوانیم ش//ركتهاي ایراني را در لیست تایید صالحیت قرار دهیم براي آنها جلسات توجیح//ي برگزار ميكنیم. ش//ركت خارجي ال//زام دارد 50 درصد س//هم خدمات و كاالي ایراني را رعایت كند. همچنین بخش عم//ده فاز 11 مانند سكوي افزایش فشار باید در یارد ایراني ساخته شود.

منوچهريباتاكیدبراینكهپتروپارس در همكاري با توتال تحقیر نميش//ود، توضیح داد: برخي عقیده دارند پتروپارس زیر دس//ت توتال فعالیت ميكند و این موضوع باعث تحقیر پتروپارس اس//ت. این موضوع صحت ندارد و توسعه فاز11 یككارتعامليومشاركتياستكهباعث افزایشقابلیتهايپتروپارسميشود.اگر شركتهاي ایراني در گذشته در توسعه فازه//ا موفق بودهاند به دلیل همكاري و تعامالتي بوده كه با شركتهاي خارجي داشتهاند.

معاون توس//عه و مهندسي شركت مل//ي نفت ایران در ادامه در مورد میزان س//رمایهگذاري براي توس//عه ف//از 11 پارسجنوبي گفت: حدود 4/8 میلیارد دالر براي توس//عه ف//از 11 پیشبیني شده كه این در دو مرحله انجام ميشود. در كن//ار آن یك میلیارد دالر هزینهاي اس//ت كه كنسرسیوم به بیمه، مالیات، ارگانهاي دولتي و ش//هرداري پرداخت ميكند و بازپرداخت به صورت محدود آغاز ميشود.

منوچه//ري ب//ا بیان اینكه س//هم كنسرس//یوم در قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي 14 درصد ارزش تولیدات است، گفت: اگر شش میلیارد در نظر بگیریم معادل هفت درصد تولید میدان است. بازپرداخت سرمایه طي 10 سال است. مرحله دوم س//رمایهگذاري كه متعلق به س//كوي افزایش فشار است نیز طي 10 سال نیز صورت ميگیرد. یك//ي از مزیتهاي ق//رارداد، طوالني بودن م//دت بازپرداخت و بهره پایین آن است.

وي با اش//اره به تحریمها اظهار كرد: در قرارداد، موضوع بازگش//ت تحریمها پیشبیني نشده اس//ت. اگر شرایط كار غیرممكن شود باید هر یك از دو شركت توتال و CNPCI مدارك و سندهایي را ارائه كنند كه نشان دهد قادر به ادامه كار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI كنار ميروند و پتروپ//ارس پ//روژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دلیلي كار متوقف ش//ود، پیمانكار وجوهي دریافت نميكند و بعد ازاینكهكارتمامشد،ميتوانداصلسرمایه خودرابرداشتكند.درهرشرایطچنانچه پیمانكار پروژه را رها كند، پرداختي به آن صورتنميگیرد.

منوچهري با بیان اینكه براي اجراي قراردادبرايتوسعهفاز11 پارسجنوبي زمان زیادي در انتظار مصوبه هیات دولت بودیم، افزود: بعد از آن، مذاكره با توتال81 ماه طول كشید كه امري طبیعي است اما باعثميشوددرقراردادهايبعديسرعت بیشتري به كار دهیم.

امض/اي 10 ق/رارداد نفت/ي تا پايان سال

معاونتوسعهومهندسيشركتملي نفت ایران از امضاي 10 قرارداد نفتي تا پایان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شوراي اقتصاد مقاومتي مكلف شده 10 قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند كه در این راستا مذاكره و مناقصه به صورت موازي پیش ميرود.

مناقصه آزادگان در حال انجام است

منوچهري با اش//اره ب//ه امضاي 10 ق//رارداد تا پایان س//ال گف//ت: مناقصه آزادگان یكي از 10 قراردادي اس//ت كه وزارت نفت باید تا پایان سال امضا كند. مناقصه آغاز شده اما شركتهاي روسي نفر اول آنها نیس//تند. این شركتها در قراردادهاي دیگ//ري مانند منصوري و آبتیمور حضور دارند.

دلیلعدمبرگزاريمناقصهبراي توسعهفاز11 پارسجنوبي

معاونتوسعهومهندسيشركتملي نفتایرانبهاینسوالكهچرابرايتوسعه فاز11 پارسجنوبيمناقصهبرگزارنشد، پاس//خداد:فاز11 تنهاپروژهباقيمانده از پارسجنوبي بود كه انتظار داشتیم به سرعت به پایان برسد. این پروژه در نقطه م//رزي قرار دارد. پروژه توس//عه فازهاي ‪24 32، 22، 41، 31،‬ بی//ش از هف//ت سال است كه آغاز شده و افق روشني از تكمیلآنهاوجودندارد.عمدهقراردادهاي پارسجنوبي به صورت ترك مناقصه بود. قبل از توسعه فاز ‪10 11،‬ فاز به صورت تركمناقصهتوسعهیافت.

وي ادام//ه داد: با توج//ه به آمادگي شركت توتال تصمیم گرفته شد توسعه فاز 11 بدون مناقصه انجام نش//ود و بر ای//ن موضوع هیات نظارت، دادس//تان، قوه قضایی//ه و وزارت نفت به طور دائم نظارت دارند.

منوچهري در م//ورد محرمانه بودن قرارداد فاز 11 پارسجنوبي نیز توضیح داد: افش//اي جزییات قراردادهاي بزرگ نفت//ي در هیچ جاي دنیا روال نیس//ت. پیشنوی//س ق//رارداد ممكن اس//ت به ش//ركتهایي كه نیاز دارند، داده شود، البته جزییات كامل آن محرمانه و سري است. افشاي جزییات قدرت چانهزني ما را با ش//ركتهاي دیگر كاهش ميدهد. البته نهادهایي كه باید به این قراردادها دسترسي داشته باشند، دسترسي دارند و این قرارداد براي مراجع عالي كش//ور محرمانهنیست.

معاونتوسعهومهندسيشركتملي نفتایراندرادامهبابیاناینكهپیشبیني شدهچنانچهپیمانكارتعهداتخودرااجرا نكرد، در قرارداد به صورت یكجانبه از او گرفته شود، اظهار كرد: قرارداد باید مدت دوسال005 میلیوندالررانهایيكنددر غیر این صورت قرارداد از او گرفته ميشود و بازپرداخ//ت نخواهد ش//د. همچنین چنانچه مدتي بگذرد و نتواند تمهیدات الزم را براي ساخت كمپرسور اجرا كند جریمهسنگینيخواهدشد.

ويگفت:ازروزنخستيكهكنسرسیوم واردكشورميشود،سرمایهايكهبهكشور وارد ميكنند تضمین كار آن اس//ت. ما تمهیدي براي بازگشت سرمایه جز كاري كه كنسرسیوم انجام ميدهد، نداریم.

منوچهري در مورد فعالیت توتال در قطر اظهار كرد: سهم توتال در قطر كم است و این شركت روبهروي فاز 11 در قطر سهمي ندارد. نباید به این صورت به مس//ایل نگاه كرد كه حاال كه توتال در قطر فعالیت ميكند، نباید در ایران فعالیت كند. شركت مرسك اطالعات 20 س//اله از قط//ر دارد و اكنون براي توسعه الیههاي پارسجنوبي به ایران آمده است. مسلما اطالعات قطر را در اختیار ما قرار نميدهد. توتال در گذشته میدان ما را مطالعه كرده و مش//اور ما بوده اس//ت.معاون توس//عه و مهندسي ش//ركت ملي نفت ایران در مورد رشوه شركتتوتالگفت:مراجعحقوقيبایدبه اینمسالهرسیدگيكنندوهرحكميكه دهند وزارت نفت رفتار ميكند.

وي در پای//ان اظهار كرد: تمهیداتي كه در این قرارداد پیشبیني شده آینده خوبيرابرايكشوررقمخواهدزد.بیشتر مخالفتها به دلیل عدم درك از موضوع و پارازیتهاي اطالعاتي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.