افزایش 10 درصدی واردات نفت كره جنوبی از ایران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بزرگترین تولیدكننده گاز دنیا شده و میتواند تولید خود را بیش از هر كشور دیگری افزایش دهد. س//االنه رش//د تولید گاز این كشور نزدیك به 30 درصد خواه//د بود.«بی//ش از نیمی از این میزان گاز تولید مایع ش//ده و صادر خواهد شد.س//ه ترمینال بزرگ عمده گازی ایاالت متحده در س//واحل تگزاس توسط شركتهای تابع Houston با هزینهای دهها میلیارد دالری برای صادرات گاز ساخته میشود.چین و دیگر كشورهای آسیایی به ویژه در حال افزایش استفاده از گاز طبیعی برای كاهش انتشارات خود هستند. انتظار میرود چین 40 درصد رشد تقاضای جهانی گاز را از آن خود كند.هندوستان هم مسیری مشابه را طی میكند. از طرفی ژاپن نیز یكی از بزرگترین واردكنندگان LNG دنیاست.بر همین اساس، IEA معتقد است تا سال 2020 ایاالت متحده، استرالیا و قطر سه كشور بزرگ صادركننده گاز در دنیا خواهند بود.

واردات نفت كرهجنوبی از ایران 10/6 درصد در ژوئن نسبت به مدت مشابهسالگذشته5/01 درصدافزایشیافت.آمارگمركینشاندادسئول در ژوئن 1/15 میلیون تن یا 281 هزار و 338 بشكه در روز نفت از ایران وارد كرد. در حالی كه میزان وارداتش در مدت مشابه سال گذشته 1/04 میلیون تن بود.خرید نفت كرهجنوبی از ایران در نیمه اول سال میالدی جاری 51/5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به 9/27 میلیون تن یا 375 هزار و 597 میلیون بشكه در روز رسید.

كرهجنوبی یكی از مشتریان آسیایی بزرگ نفت ایران از جمله نفت فوق سبكی است كه به میعانات معروف است. اگرچه ایران در فاصله ژانویه تا مارس سال 2017 دومین صادركننده بزرگ نفت خام به كره جنوبی بود اما آمار نشان داد در نیمه اول سالجاري میالدی به رتبه سوم پس از عربستان سعودی و كویت نزول كرده است.به گفته حسین زمانینیا، معاون وزیر نفت، ایران در ماههای اخیر حدود 3/8 میلیون بشكه در روز نفت تولید كرده و انتظار دارد تولیدش تا پایان س//الجاري میالدی به حدود چهار میلیون بشكه در روز افزایش پیدا كند.در مجموع كرهجنوبی كه پنجمین واردكننده بزرگ نفتخام در جهان است، 11/61 میلیون تن نفت یا 2/84 میلیون بشكه در روز نفت در ماه گذشته وارد كرد كه در مقایسه با 11/26 میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته 3/2 درصد افزایش داشت.براساس گزارش رویترز، كره جنوبی در نیمه اول سال جاري میالدی 72/24 میلیون تن یا 2/93 میلیون بشكه در روز نفت وارد كرد كه در مقایسه با حدود 71 میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته 1/8 درصد افزایش داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.