PDH پتروشیمیدرعسلویه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیرعامل ش//ركت پتروشیمی جم از آغاز ساخت طرح جدید واحد PDH صنعت پتروش//یمی در عس//لویه با هدف تبدیل پروپان فازهای پارسجنوبی به پلیپروپیلن در عسلویه خبر داد.به گزارش انجمن صنفی كارفرماییصنعتپتروشیمی،حسینمیرافضلیدربارهمهمترینبرنامههای توسعهای پتروشیمی جم گفت: قصد داریم از منابع مالی ارزان خارجی در دو حوزه مهم سرمایهگذاریهای جدیدی را در پتروشیمی جم انجام دهیم. مدیرعامل شركت پتروشیمی جم از افزایش 10 درصدی ظرفیت تولید واحد اتیلن و افزایش 20 درصدی ظرفیت تولید پلیپروپیلن بهعنوان دو برنامه راهبردی یاد كرد و افزود: عالوه بر این بهرهبرداری از فاز اول پروژه ABS/RUBBER تا پایان سالجاری و سپس بهرهبرداری كامل از این پروژه در نیمه اول سال 97 از دیگر برنامههای اولویتدار است.

این مقام مس//وول همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح PDH با هدف تبدیل پروپان تولیدی فازهای پارسجنوبی به پروپیلن و س//پس پلیپروپیلن در ادامه سال 96 خبر داد و یادآور شد: ایران به دلیل داشتن منابع عظیم پروپان دارای مزیت ویژه در تولید پروپیلن و زنجیره گسترده آن بوده و تقاضای جهانی به پلیپروپیلن و سایر مشتقات پروپیلن بیش از اتیلن است.میرافضلی ارزانترین روش تولید پروپیلن را از طریق تكنولوژی PDH/PP عنوانكردواظهارداشت:درشرایطفعلیچینبرمزیتمنابع عظیم زغالسنگ خود تمركز كرده و از گاز متان حاصل از آن بزرگترین مجتمعهای پتروش//یمی از جمله واحدهای ‪GTL، GTPP‬ و MTO برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن و سایر محصوالت پتروشیمی و پلیمری استفاده میكند.

مدیرعامل شركت پتروشیمی جم با بیان اینكه چین با استفاده از مزیت ذخایرزغالسنگقصدداردبهیكیازبزرگترینتولیدكنندگانمحصوالت پتروشیمی و پلیمری جهان تبدیل شود، بیان كرد: عالوه بر این آمریكا هم روی مزیت شیلاویل و شیلگس خود تمركز كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.