حكمرانی گازی ایاالت متحده تا سال 2020

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آژانس بینالمللی انرژی میگوید رش//د تولید نفت و گاز شیل به این معنی است كه ایاالت متحده به زودی بهعنوان رقیبی جدی برای روسیه و نروژ تبدیل خواهد شد.كارشناسان انرژی دنیا پیشبینی كردهاند كه انقالب گاز شیل ایاالت متحده از نفس//ی تازه برخوردار میش//ود و با رشد تولید داخلی، ایاالت متحده تبدیل به بزرگترین صادركننده گاز دنیا میشود.فناوري فركینگ پیش از این باعث شده است ذخایر نفت و گاز ایاالت متحده قابل استخراج شود و از این رو قیمت گاز كاهش یافته و با تغییر تولید برق از دیگر منابعی چون زغالسنگ به گاز باعث كاهش تولید گازهای گلخانهای هم شده و از طرفی وابستگی ایاالت متحده به واردات س//وختهای فسیلی را كاهش داده است.اما از سویی آژنس بینالمللی انرژی اعالم كرده است افزایش تولید گاز ایاالت متحده در پنج سال آین//ده انق//الب دیگری را در دنیا رقم خواهد زد و مایعس//ازی و حمل و نقل با كشتی را به دیگر كشورها در آسیا، اروپا و حتی خاورمیانه آغاز ميكند.

در گزارش//ی كه آژانس روز پنجش//نبه منتشر كرده است، IEA پیشبینی كرده كه بین سالهای 2016 تا ،2022 ایاالت متحده میتواند تقریبا 40 درصد از افزایش تولید گاز دنیا را از آن خود كند.به گفته ،IEA با آغاز سال ،2022 ایاالت متحده بیش از یك پنجم از گاز دنیا را تولید كرده و در س//طح تولید و صادركنندگانی چون روس//یه و نروژ قرار خواهد گرفت.از طرفی این كش//ور به عنوان یك صادركننده گاز مایع LNG میتواند در پنج س//ال آینده بهعنوان دومین صادركننده بعد از استرالیا و باالتر از قطر در خلیجفارس قرار گیرد.یك كارش//ناس عضو IEA میگوید: »در پنج س//ال آینده ایاالت متحده تبدیل به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.