رشد 2 برابری واردات برق برای جلوگیری از خاموشی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزارت نیرو بر آن شد تا واردات برق را به منظور جبران پیشی گرفتن مصرف برق از تولید، افزایش دهد از این رو در هفته گذشته شاهد رشد دو برابری واردات برق از كشورهای همسایه بودیم.رشد كمسابقه مصرف برق كشور و عبور مصرف از مرز 53 هزار مگاوات، شبكه برق كشور را در وضعیت هشدار قرار داده است. در حالی كه میزان مصرف از میزان تولید عملی برق در كشور عبور كرده و شاهد افزایش گرمای هوا و به تبع آن ادامه رشد مصرف برق در هفته گذشته بودیم، وزارت نیرو بر آن شد تا واردات برق را به منظور جبران پیشی گرفتن مصرف برق از تولید، افزایش دهد.از این رو در هفته گذشته واردات برق كشور به طور متوسط از حدود 300 مگاواتبهبیشاز006 مگاواترسید.همچنینبراینخستینباردر سالجاریمیزانوارداتبرقدرروزبیستودومتیرماهازمرز007 مگاوات عبور كرد.وزارت نیرو از مردم خواسته مصرف برق خود را بهخصوص در ساعات 12 تا 14 و 20 تا 23 مدیریت كرده و در جهت جلوگیری از بروز خاموشی، مسووالن دولتی را یاری كنند.این در حالی است كه به گفته معاون راهبری مدیریت شبكه برق تاكنون بیش از حدود 51هزار مگاوات مصرف برق به وسایل سرمایشی تعلق داشته كه پیشبینیها حاكی از افزایش این نسبت در صورت تداوم گرمای هوا خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.