14

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- احسان مقدم، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران با اشاره به توقف چند دقیقهای حرکت قطارها در ایستگاه مترو شهرری به دلیل نزاع شخصی یک روحانی و یک مرد که صبح دیروز رخ داد، اظهار کرد: به دلیل نزاع دو نفر در ایستگاه مترو شهرری، حرکت قطارها به خاطر امنیت جان مسافران چندین دقیقه متوقف شده بود که مدتی بعد حرکت قطارها به روال عادی بازگشت.

پلی//س تهران نیز جزییات حادثه مترو ش//هر ری را تش//ریح ک//رد و از مصدومیت چهار ش//هروند و یک پلیس در این حادثه خبر داد.

مرکز اطالعرس//انی پلیس پایتخت اعالم کرد: فردی در حالی که سالح سرد به دست داشت وارد مترو شهرری شد و با تعدادی از شهروندان درگیر شد.

ب//ه دنبال ای//ن حادثه ماموران پلیس در محل حاضر ش//دند و ضمن خارج کردن ش//هروندان از محل، اقدام به دس//تگیری و کنترل این فرد کردند. فرد مهاجم به چهار نفر از ش//هروندان با س//الح س//رد حمله و آنها را زخمی کرده بود و پس از آن نیز به یکی از ماموران که قصد مهار کردن وی را داشت، با سالح سرد حمله و او را زخمی کرد.

پس از آنکه این فرد به دستورات پلیس توجهی نکرد، ماموران با رعایت قانون به کارگیری س//الح ابتدا چند تیرهوایی و سپس ب//ه پای فرد مهاجم ش//لیک کردند که این فرد پس از ش//لیک پلیس زمینگیر شد.

ف//رد مهاجم ک//ه حدود 40 س//ال داش//ت، در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.