تا پایان سال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هپاتیت برایساالنه002تا003هزارزندانیگفت:امسال حدود 100 تا 200 هزار نفر اهداکنندگان مس//تمر خون به صورت رایگان واکسن هپاتیت B دریافت میکنند. همچنین تا پایان سال 69، داروی جدید درمان این بیماری به نام تاف رونمایی میشود. این دارو نسبت به داروی قبلی بهتر است و عوارض کمتری دارد. همچنین آمار ش//یوع هپاتیت C در کشور کمتر از نیم درصد است.

بهگفتهرییسشبکههپاتیتایران،اعتیادتزریقیدرانتقال این ویروس موثر است و افرادی که اقدام به این کار میکنند تا 40 درصد در معرض خطر ابتال به این بیماری هستند.

علویان با اش//اره به برنامه کشور برای ریشهکنی هپاتیت C تا س//ال 1410 ادامه داد: ما متعهد هستیم تا چهار سال دیگر آمار ابتال به هپاتیت C در بیماران مبتال به هموفیلی، تاالسمیودیالیزیراریشهکنکنیم.امروزحدود005 تا006 نفر از بیماران مبتال به تاالسمی و هموفیلی و حدود 500 نفر از بیماران دیالیزی مبتال به این بیماری هستند و در مجموع تعداد آنها به کمتر از هزار نفر میرسد. درمان این بیماران نیز به صورت رایگان انجام میشود. درمان هپاتیت c در 8 استان رایگان است علویان همچنین اضافه کرد: چهار سال قبل هزینه درمان هپاتیت C در ایران حدود 75 میلیون تومان بود چون تحت پوشش بیمه قرار نداشتیم اما امروز پنج شرکت داروی ایرانی آن را ساختهاند و تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین درمان هپاتیت C در هشت استان کشور با دفترچه بیمه رایگان است.درتهرانوبرخیاستانهانیزآزمایشاینبیماریرایگان است. برای افراد بیبضاعت نیز که حتی دفترچه بیمه ندارند، مراکزی مانند بیمارستان شریعتی تهران مشخص شده که با مراجعه به آن میتوانند به صورت رایگان درمان شوند.

رییس ش//بکه هپاتیت ایران انتقال ویروس هپاتیت C از کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، عراق و آذربایجان را یکی از نگرانیهای ایران درباره این بیماری دانست و گفت: درباره کسانی که سوریه رفتهاند، مجروح شدهاند و آنجا نیز خون دریافت میکنند نیز نگران هستیم. تخمین زده میشود که در ایران حدود 184 هزار نفر مبتال به این بیماری باشند.

علویان با تاکید بر اینکه برای ریشهکنی هپاتیت C ساالنه باید 20 هزار نفر در کش//ور درمان شوند، اظهار کرد: یکی از مشکالت ما عدم شناسایی بیماران مبتال به هپاتیت C است چراکه بیشتر آنها بیعالمت هستند و ممکن است سالها قبل رفتار پرخطری مانند تزریق موادمخدر، خالکوبی ...و انجام داده باشند. در بیشتر شهرهای کشور پزشک و تیمهای مخصوصی داریم که میتوانند به درمان آنها کمک کنند. همچنین در سایتHEP.ir فهرست مراکز ارائهدهنده خدمات الزم برای درمان این بیماری در تمام شهرها وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.