رونمایی از داروی جدید هپاتیت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس ش//بکه هپاتیت ایران، شیوع این بیماری در ایران را کمتر از کشورهای منطقه خواند و تاکید کرد: کسانی که سابقه رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد تزریقی و حضور در زندان را دارند، تست ابتال به هپاتیت C دهند.

موید علویان در نشس//تی خبری در سازمان انتقال خون با تاکید بر اینکه ایران نسبت به کشورهای منطقه وضعیت بهتری در زمینه کنترل شیوع و بیماری هپاتیت دارد، گفت: دو ویروس هپاتیت B و C باعث نارسایی، سیروز و سرطان کبد میشوند. طی چند سال اخیر سازمان بهداشت جهانی توجه بیشتری به هپاتیت کرده است، چون آمار مرگومیر آن نسبت به ایدز بیشتر شده است.

وی ادامه داد: بیشتر مبتالیان به هپاتیت B از دوران نوزادی به آن مبتال شدهاند و عالمتی ندارند. ما برای این نوع از هپاتیت، واکسن موثری در کشور داریم. در سال 1373 واکسیناسیون علیه هپاتیت B در نوزادان آغاز شد. به همین دلیل امروز ابتال به این بیماری برای افراد کمتر از 23 سال مطرح نیست.

رییس شبکه هپاتیت ایران، میزان ابتال به این بیماری را در گروهسنیکمتراز32 سالصفراعالمکردوگفت:کسانیکه زیر72 سالسندارند،کمتربهاینبیماریمبتالهستند،اما افرادبین72 تا05 سالبیشترینآمارمبتالیانبههپاتیت B را دارند. در حال حاضر راههای انتقال این بیماری تنها از راه خون آلوده نیست و البته میزان آن نیز کاهش یافته است.

به گفته علویان، در حال حاضر نرخ شیوع هپاتیت B در کشور به جز استانهای گلستان و سیستان کمتر از دو درصد و در تهران کمتر از 1/2 درصد است و پیشبینی میشود در مجموع یک میلیون و 400 هزار نفر در ایران به این بیماری مبتالباشند.

رییسشبکههپاتیتایران،خالکوبی،حجامتغیربهداشتی، اعتیادتزریقیوآرایشگاهغیربهداشتیوهمچنینرفتارجنسی محفاظت نشده را از عوامل مهم ابتال به هپاتیت B اعالم کرد و گفت:ما هر سال نزدیک ایام محرم اعالم میکنیم قمه زدن خطر ابتال به هپاتیتB و C را افزایش میدهد. جامعه ما جوان است و هزاران عامل خطر دارد و به همین دلیل باید آنها را نسبت به این خطرات آگاه کنیم.

علوی//ان با بیان اینکه اگر اف//راد نمیتوانند از این عوامل خطر دوری کنند با پیشگیری میتوانند احتمال آن را کمتر کنند، عنوان کرد: مردم باید به واکسیناسیون بیشتر تشویق شوند. در ابتدا واکسیناسیون هپاتیت B تنها برای پزشکان، پرس//تاران و نوزادان انجام میشد، اما امروز برای آرایشگرها، مسووالن جمعآوری پسماند، زندانیان، کودکان خیابانی نیز صورت میگیرد.

رییس شبکه هپاتیت ایران با اشاره به انجام واکسیناسیون B

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.