امکان غربالگری اینترنتی برای کودکان زیر 5 سال فراهم شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از آغاز برنامه ملی غربالگری، تشخیص و مداخله آنالین در اختالل طیف اوتیسم در تمامی استانهای کشور خبرداد.

حسین نحوینژاد گفت: س//ازمان بهزیستی کشور برنامه ملی غربالگری، تش//خیص و مداخله آنالین در اختالل طیف اوتیس//م را در تمامی اس//تانهای کشور که دارای مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالل طیف اوتیسم هستند، آغاز کرده است. در این برنامه، ضمن اطالعرسانی و آگاهسازی گسترده در سطح استانهای کش//ور در خصوص اختالل طیف اوتیس//م، تمامی کودکان دو تا پنج ساله مراجعهکننده به پایگاههای غربالگری و تشخیص، توسط والدین و با راهنمایی مربیان و کارشناس//ان آموزشدیده، از نظر احتمال دارا بودن عالئم این اختالل، مورد س//نجش و غربال قرار خواهند گرفت.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در صورت مشکوکبودن کودک به ابتالی این اختالل، آزمون تشخیصی انجام میشود و در صورت قطعیشدن تشخیص،کودک به مراکز آموزشی و توانبخشی اختالل طیف اوتیسم استان جهت مداخالت مرکزمحور و خانوادهمحور ارجاع خواهد شد.

نحوینژاد با بیان اینکه این برنامه به عنوان برنامهای خانوادهمحور در نظر گرفته شده است، افزود: بر این اساس پس از تشخیص قطعی اختالل طیف اوتیس//م برای تمامی خانوادههایی که دارای کودکان مبتال به این طیف هس//تند، برنامه و بس//ته آموزشی به نام »روزنه« ارائه میشود تا روند مداخالت در مرکز و نیز درون خانواده، همپای هم پیش رود. این بسته شامل پنج کتابچه آموزشی و اسباببازیهای هدفمند است.

معاون سازمان بهزیستی خطاب به تمامی والدین گفت: چنانچه کودک شما دو تا پنج ساله و پاسخ شما به سه سوال یا بیشتر از سواالت آزمونغربالگریکهدراینلینک قرار دارد، مثبت اس//ت، برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان و دریافت راهنماییهای الزم باید به مرکز آموزش//ی توانبخشی اختالل طیف اوتیسم استان خود مراجعه کنید و به خاطر داشته باشید که تا قبل از بررسی بیشتر کارشناسان، جای هیچ نگرانی برای شما وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.