گروکشی بیمهها در حوزه درمان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

وزیر بهداشت با بیان اینکه بیمهها در بحث پرداخت نکردن مطالبات بیمارستانها به نوعی گروکشی کردند، گفت: دو مشکل عمده حوزه سالمت، تولیت یکپارچه و ایجاد منابع پایدار است.

حسن هاشمی در همایش معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در حوزه درمان توسعه تختهای ویژه بود چراکه مردم همیش//ه گرفت//ار آن بودند، در این دوره بالغ بر یکچهارم تختهای ویژه موجود به تعداد تختهای ویژه اضافه شد. همچنین راهاندازی 25 هزار تخت بیمارستانی و تجهیز و بهرهبرداری از آنها که کار بسیار دشواری بود نیز انجام شد.

او ادام//ه داد: در ح//وزه درمان تبعات عدم یکپارچه بودن تولیت، اس//فناکتر است چراکه نتوانستیم طبق قانون صندوقهای بیمه را تجمیع کنیم و حتی در برخی موارد همراهی آنها را هم نداشتیم مانند سازمان تامین اجتماعی که حق بیمه را دریافت کرده اما 10 ماه است که معوقاتش عقب مانده است. جالب است که هر ماه میتواند برای بیمه بازنشستگی ...و پول پرداخت کند، این درحالی است که مطالبات بیمارستانها در مقابل این پرداختها عددی نبود.

هاشمی تصریح کرد: عدم پرداخت مطالبات بیمارستانها از سوی بیمهها نوعی گروکشی بود و آنها گفتند چون دولت طلب ما را نداده، ما هم مطالبات بیمارستانها را پرداخت نمیکنیم. این در حالی است که ما در حوزه سالمت با فرد فرد مردم سر و کار داریم و نزدیک به 10 ماه است که مطالباتمان را پرداخت نکردیم. در عین حال تعداد زیادی از بیمارستانها در کشور در اختیار شرکای ما مانند سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بنیاد شهید ...و است و اگر تولیت یکپارچه نباشد، هر یک از اینها مسیر دلخواه خودشان را دنبال میکنند که به نفع تصمیمسازیها نیست.

او با بیان اینکه به دلیل گره خوردن اعتبارات س//المت به قیمت نفت با مشکالتی مواجه شدیم، گفت: باید برای این موضوع در دولت دوازدهم فکری شود و منابع حوزه سالمت پایدار شود. پیشنهادمان در این زمینه این بود که بودجه ما را از منابع عمومی حذف کنند و معادل آن را از مالیات بدهند چراکه مالیات پایدارتر است و امیدوارم این اتفاق در آینده بیفتد و سرنوشت سالمت مردم به اما و اگر منابع مالی گره نخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.