15

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فدرربهيازدهمينفينالويمبلدونرسيد راجر فدرر با شكست دادن توماس برديچ در نيمهنهايي مسابقات ويمبلدون براي يازدهمين بار به فينال اين رقابتها رسيد.

راجر فدرر سوييسي عصر جمعه گذشته در فينال مسابقات ويمبلدون به مصاف توماس برديچ چك رفت و با نتيجه سه بر صفر به پيروزي رسيد. نتايج سه ست اين بازي هفت بر شش، هفت بر شش و شش بر چهار بود.

فدرر در اين مسابقات حتي يك ست را نيز واگذار نكرده است. در ديگر بازي دور نيمهنهايي مارين چيليچ، س//م كري را شكست داد و به فينال راه يافت. چيليچ و فدرر امروز در فينال مردان با هم روبهرو ميشوند. پيشنهاد001 ميليونيچلسيبرايايگواينردشد چلسيبعدازناكاميدرخريدلوكاكوبهدنبالجذبمهاجمستارهيوونتوس است و اولين پيشنهاد اين تيم به قيمت 100 ميليون يورو رد شده است.

روزنامههواداريتيمفوتباليوونتوس،توتواسپرت،مدعيشدباشگاهتوريني اولين پيشنهاد از سوي تيم فوتبال چلسي براي جذب گونسالو ايگواين، مهاجم آرژانتينياش را رد كرده است. اين در حالي است كه چلسي بعد از پايان فصل تمركزش را روي خريد يك مهاجم مناسب براي جايگزيني ديگو كاستا گذاشت و روملو لوكاكو، اصليترين هدف و نفر اول ليست خريد آنتونيو كونته، برخالف تصورات راهي منچستريونايتد شد.

رومن آبراموويچ، مالك ثروتمند و روس چلسي كه در پيشنهاد اولش رقم 100 ميليون يورو را پيشنهاد داده بود اين بار به دنبال افزايش آن است و بعيد نيست در صورت عملي شدن اين انتقال ركورد گرانقيمتترين ترانسفر كه در حال حاضر در اختيار پل پوگباست هم شكسته شود. از طرفي يوونتوس مدتهاست براي قهرماني در اروپا تالش ميكند و در ليگ ايتاليا هم بدون رقيب است. اين تيم براي تقويت تركيب براي رسيدن به هدفش تالش ميكند و بعيد است به اين راحتي با جدايي ستارهاش كه با حواشي زياد از ناپولي به تورين پيوست، موافقت كند. پيشنهاد56 ميليونپونديليورپولبهاليپزيگ قرمزهاي مرسيسايد قصد دارند با فروش لوكاس ليوا، پيشنهاد خود را براي خريد نبي كيتا به 65 ميليون پوند برسانند.

هفته پيش پيشنهاد 57 ميليون پوندي ليورپوليها براي خريد نبي كيتا از سوي باشگاه اليپزيگ رد شد تا مذاكرات اين دو باشگاه، بسيار خستهكننده ادامه پيدا كند. از طرفي ستاره گينهاي خواهان رسيدن به آرزوي خود و بازي در آنفيلد است و از طرف ديگر باشگاه تازه معروف شده بوندسليگا پول بيشتر را درخواست ميكند. باشگاه قرمزهاي مرسيسايد با فروش پنج ميليون پوندي لوكاس ليوا به التزيو، پيشنهاد خود را به 65 ميليون پوند برساند. آنها اميد داشته تا بتوانند پس از خريد محمد صالح از رم و دومنيك سوالنكه از چلسي، سومين خريد خود را به ثبت رسانند.

اندي رابرتسون، مدافع چپ باشگاه هالسيتي كه به ليگ دسته دوم انگليس سقوط كرد، در آستانه انتقال به آنفيلد با ارزش هشت ميليون پوند قرار دارد. كلوپتاكنون73 ميليونپوندهزينهكردهدرحاليكهغيرازتاتنهام،مدعيان ديگر ليگ جزيره در حال انتقالهاي بسيار گرانقيمت هستند. بايد ديد آيا اين قناعت مربي آلماني، زمستان پيشرو را سخت ميكند يا خير!؟ شاهزادهموناكومخالفرفتنامباپه كيليان امباپه هنوز تصميم نگرفته به كدام يك از چند 10 تيم مطرح اروپايي كه خواهان جذبش هس//تند بپيوندد؛ اگرچه تا همين يكي، دو هفته پيش گفته ميشد او به رئالمادريد ميرود ولي پاريسنژرمن چند روز گذشته گوي سبقت را ربوده و به گواه رسانههاي فرانسوي امباپه را جذب خواهند كرد. با اين حال صحبتهاي اختصاصي شاهزاده آلبر دوم، فرمانرواي موناكو با روزنامه اكيپ نشان ميدهد كه اين پديده جوان به احتمال زياد در موناكو ماندني خواهد ش//د. قهرمان ليگ فرانس//ه كه تا همينجا بازيكنان زيادي از جمله برناردو سيلوا، ولر ژرمن و نبيل ديرر را از دست داده، خطر از دست دادن بقيه ستارههايش را هم حس ميكند: تيموئه باكايوكو و توما لمار هم دو ستاره ديگري هستند كه مورد توجه غولهاي انگليسي و اسپانيايي قرار گرفتهاند. »همه از ما انتظار دارند دوباره خوش بدرخشيم و قهرمان فرانسه شويم؛ سخت است كه چنين انتظاري را برآورده كنيم ولي به نظرم هنوز هم ميتوانيم يك تيم جنگنده را مهيا كنيم«. اين بخشي از صحبتهاي شاهزاده آلبر با موناكو است كه ميگويد تيمشديگربازيكنيراازدستنميدهد:فكرنميكنمبهغيرازچندنفري كه از باشگاه جدا شدهاند بازيكن ديگري از موناكو برود، البته اميدوارم... به نظرم ميتوانيم تيم آمادهاي را بسازيم و دوباره در بين سه تيم برتر ليگ قرار بگيريم ولي اينكه بگوييم دوباره قهرمان ميشويم و به نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا ميرسيم، نه، قول چنين چيزي را نميدهم. افقي: -1 وسیع و گسترده- مواخذه -2 در آغاز كارها- داراي رابطه خویشاوندي از طرف آبا و اجدادي- درختي زینتي با برگهاي پنجهاي -3 عدد 9 انگلیسي- ثابت و برقرار شده- پیروان حضرت مسیح)ع( -4 پشتسر- باالترین مجازات- پرنده نیكبختي- قدرت و توانایي -5 زندان زمان انقالب فرانسه در قرن 18 میالدي- دوستي و محبت- الفباي ساز -6 رشتهاش خیلي لذیذ است- ابزار نجاري- غیرآشكار -7 بزرگترین رود استرالیا- حیرتانگیز- پرتقال مرغوب جدولي -8 عقاید و نظریهها- پایتخت كشور گابن- صدا و نغمه -9 ضربه به توپ ورزشي- مزاحم و سربار- كوشش و فعالیت -10 واحد پول قدیم یونان- دریغ و افسوس- جایگزین او -11 راز درون كاله- نماز بدون وضو، ركوع و سجود- مشایعت -12 از پسوندهاي شباهت- تیزهوشي و زیركي- نیروي زندگي- كرانه آسمان -13 چراغ نفتسوز قدیمي- بزرگوار- تبخیر آب -14 رنگین و ریاكار- نوعي تخممرغ- ملحد -15 عنوان كتابي از جك لندن و به فقرا و مستمندان هم گویند- آب و هواي مناطق سردسیر

ج عمودي: -1 اصطالحي در صنعت سینما و به معني منظره و دورنماصلحجویي 2-فریاددرخواستكمك-غوغاوآشفتگياجتماعي-كتاب مجتهددیني -3 ه//ر چه یافت نش//ود- زمین ناهموار پ//ر آب و علفخاندان معاویه 4-ازاشارات-ولیكن-واحدتحصیلي-سخنحكمتآموز -5 افسار ندارد- سبك و روش خاص- اپرایي از »وردي« آهنگسازایتالیایي 6-دستابزاركفاشباشي-سلولگیاهيوجانوري-مشت توخالي -7 نسیه نیست- بخار مایع ش//ده روي برگ درختان- محو كردن و از میان بردن -8 خرماي نارس- محل توقف كش//تي دریایي- شهر بندري در غرب آلمان -9 روی//ه لب//اس- پایین آمدن ماه، خورش//ید و س//تارهاجراكننده -10 امر به زیستن- رودخانه نیجر و شهري در كشور ماليممنوعشرعي -11 از خوب هم بهتر- سدي بر روي رودخانه جاجرود- كالم فقدان 21-ازحروفانگلیسي-خويپسندیده-بشقابترازو-ابزار زراعتوبنایي -13 از انواع چاپ- افراد معتمدین- كلمهاي براي استعانت از پروردگار عالم -14 باالدست ستوان- نام اختصاري اتحادیه جهاني پستچیرهوبرتريیافته -15 مذهبي در كشور چین- از یاران حضرت امام اول)ع( جوابجدولشماره829 د س ت ي ا ف ت ن ه/ م ط ر ا ز و ر و ر ن ا ي ب ه/ ا م و ن د و ن ا ن ك و س ه/ ق ا ل ب د م د ل و ر س ط ل ا ر ي و ا ه/ ج ر ا ي م ن م ن م ر و ن س ن گ ي ع س ك ر ي م ع ج ن ب ي ا ص ي ل ش م ا س ل ا ل ت ر ع د و ب ر ق و ه/ ل ن ب و ت ا ر م ل ر ا ك ي ت ك م ر د م ي ت ق ل ب ب خ م ر ب ي ت ا ب ا ن ت ا ا ت ن ع ا د س ر و ر ا غ ب م ب ك ت ب و ك ل ي ب ر و ا ب ع ا د ل ا ل ه/ ر ا ي ح ت ر د م ي ل ن ت ي ج ه/ ب خ ش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.