اختالف با آلگري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

لئوناردو بونوچي بزرگترين ش//وك را به فوتبال ايتاليا وارد كرد و خانه خود را به مقصد يوونتوس ترك كرد. مدافع 30 ساله يوونتوس سال گذشته مذاكراتي را با چلسي و منچسترسيتي انجام داده و تا آستانه عقد قرارداد با چلسي پيش رفته بود.

بونوچي نقشي كليدي در شش قهرماني پياپي يوونتوس در سري A داشت. بنابر اعالم باشگاه ميالن قرارداد پنج ساله و به ارزش 40 ميليون يورو است كه پس از پشت سر گذاشتن تستهاي پزشكي منعقد خواهد شد.

وقتي اولينبار اخبار مربوط به انتقال بونوچي از يووه به ميالن منتشر شد دلپيروي افسانهاي مثل بيشتر هواداران بانوي پير فكر ميكرد: به نظر يك جوك ميآمد. وقتي خبرها را ش//نيدم شگفتزده شدم. خيلي شوكهكننده بود و هيچوقت فكر نميكردم چنين چيزي اتفاق بيفتد.

وقتي خبرها پر شده بود از شايعه پيوستن لئوناردو بونوچي به ميالن، اين اتفاق حتي از سوي دوآتشههاي سريA قابل باور نبود. آيا يك شايعه اغراق شده بود يا او ميخواست قرارداد بهتري با يووه ببندد؟ هيچكدام از اينها نبود.

اما او كسي بود كه تابستان گذشته پيشنهاد سيتي را رد كرد پس چرا بايد يوونتوس؛ تيمي كه ركورد شش اسكودتو متوالي را دارد و فصل قبل به فينال ليگ قهرمانان رسيده را به مقصد تيمي كه تازه بعد از چند س//ال به مرحله گروهي ليگ اروپا رس//يده ترك كند؟ قطعا جواب اين س//وال عميقتر از چيزهايي اس//ت كه درون زمين وجود دارند. مهمترين دليل اين انتقال را ميتوان بيماري جدي پسر بونوچي دانست. مارتينا ماكاري همسر بونوچي ماه مارس در واكنش به خبر رفتن او به سيتي به توتواسپورت گفته بود: منچسترسيتي؟ ما درباره آن بين خودمان صحبت كرديم. رفتن يا نرفتن تا آخرين روز بحث ما بود و متاسفانه ما فكرهاي مهمتري نسبت به گوارديوال داريم. متئو بيمار است و اين مساله زندگي ما را تغيير داده است.

مرد خانواده تابس//تان گذشته ميخواست كنار پسرش باشد تا فرآيند درمان او با همان پزشكها ادامه پيدا كند اما پس از اين تصميم، مشكالت با يوونتوس رو شدند. پس از حمله بونوچي به آلگري در بازي ماقبل پالرمو در ماه فوريه، سرمربي تيم حتي به كنار گذاشتن كامل او از تيم فكر كرد؛ تصميمي كه حتي در كنفرانس خبري پيش از بازي هم تاييد شد.

بونوچي روي سكوها خواهد بود. اين به معناي يك معامله بزرگ نيست. با احترام به باشگاه، تيم و هواداران اين يك تصميم درست است. لئو بهعنوان يك بازيكن باهوش و مهم براي يوونتوس، موقعيت خود را متوجه شده. اين لحظهاي است كه براي آينده مفيد خواهد بود.

ميالن در اين فصل نقل و انتقاالت بلندپروازي كرده و سرمايهگذاري قابل توجهي داشته اما فقط اين باعث نميشود كه بونوچي 30 ساله خط دفاعي افسانهاي BBC )بونوچي، بارزالي و كيلهليني( را خراب كند. بونوچي دسامبر گذشته پس از تمديد قرارداد با يوونتوس گفته بود: خوشحالم و افتخار ميكنم به پيروزيهايمان. اين سفر موفقيتآميز تا سال 2021 ادامه خواهد داشت. اهداف زيادي دارم و ميخواهم در اين باشگاه فراتر از يك افسانه باشم. اين تعصب را بونوچي هر وقت در زمين بود هم نشان داد.

عواقب اين جابهجايي ميتواند بزرگ باشد. در كنار چندين جابهجايي تاثيرگذار ديگر اين فصل، روسونري قدم بلندي براي برطرف كردن اختالف فاحشش با ديگر تيمها از جلمه يوونتوس، ناپولي و رم برداشت. مذاكرات با ميالن از آن جهت قوي بود كه اين باشگاه از نظر موقعيت جغرافيايي تنها 85 مايل با محل زندگي بونوچي در تورين فاصله دارد. اين يكي از چيزهايي است كه ميتواند علت تمايل او به ميالن را توجيه كند چراكه او هنوز به بيمارستان پسرش دسترسي دارد. بوفون،آخرينحاميبونوچيدريووه لئوناردو بونوچي، مدافع جديد ميالن در صحبتهايي كه در شبكههاي اجتماعي با بوفون داشت، مدعي شد كه كاپيتان يووه تنها عاملي بود كه در چند ماه اخير او را در يووه نگه داشت.

بوفون براي بونوچي نوشت: همتيميها و هم سفرها. ما بخشي از يك مسير را با هم طي كرديم، مسير پيروزي. برايت بهترينها را آرزو دارم. دلم برايت تنگ خواهد شد.

بونوچي نيز به او پاسخ داد: من هم دلم برايت تنگ ميشود. براي پيروزيهايي كه با هم تقسيم كرديم، نبردهايي كه پيروز شديم و حتي شكست خورديم از تو ممنونم. در تيم ملي همديگر را خواهيم ديد. بونوچي همچنين در روزنامه گاتزتا يادداشتي منتشر ك//رده و در آن از بوف//ون تقدير ويژهاي انجام داده ولي نامي از آلگري مطرح نكرده كه نشان از تنش باالي بين اين دوست.

لئوناردو بونوچي در يادداش//تي در روزنامه گاتزتا دلو اس//پورت به تقدير از باشگاه يوونتوس و خداحافظي از بيانكونريها پرداخت اما اشارهاي به آلگري نكرد. او نوشت: هفت فصل گذشت. هفت فصل پيروزي، روياهايي كه تعبير شد، پيشرفتي كه حاصل شد و رابطه عجيبي كه با يوونتوس داشتم. شش قهرماني اسكودتو و تمام تجربياتي كه با جنگيدن به دست آمد. مطمئنا حسرت عدم قهرماني در چمپيونزليگ با ما خواهد بود ولي بزرگتر از آن افتخار همراه چنين خانواده بزرگي بودن است. من هميشه تمام تالشم را براي باشگاه انجام دادم. چيزي كه امروز پشت سر گذاشتم، داستاني استثنايي بود كه با تمام احترام و محبت نسبت به همتيميها، باشگاه، كاپيتان و هواداران از آن عبور كردم. از همه چيز ممنونم يوونتوس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.