دايي از نام و وكاليش سوءاستفاده نكند!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- سرمربي استقالل خوزستان با بيان اينكه علي دايي نبايد از نام و وكاليش سوءاستفاده كند، گفت: دانيال ماهيني بازيكن ماست و تا آخر هم پاي حقمان ميايستيم.

عبداهلل ويسي درباره جدايي تعدادي از بازيكنان اين تيم و گاليههايش از اين بابت تصريح كرد: بعضي از بازيكنان با ما قرارداد سه ساله دارند؛ بازيكناني كه خود من از ليگ دسته يك به ليگ برتر آوردم. االن يك قانون آمده كه اگر بازيكنان كمتر از 50 درصد قراردادشان را بگيرند، ميتوانند از تيمشان جدا شوند. اين حق بازيكن است ولي اين بازيكنان ما كه جدا شدهاند، باالتر از 50 درصد گرفتهاند و با تيمهاي ديگر قرارداد بستهاند. قانون هم ميگويد بازيكناني كه قرارداد بستهاند، نميتوانند برگردند. سازمان ليگ ابتدا بايد مستندات بخواهد تا تكليف مشخص شود.

او درخصوص پيوستن دانيال ماهيني به سايپا تاكيد كرد: تا روز 24 خرداد وقت بود كه براي اين بازيكنان پول بگيريم. وقتي باشگاه استقالل خوزستان خواست براي دانيال ماهيني پول بريزد، اعالم كردند حساب اين بازيكن مسدود است. متاسفانه آقايان به ماهيني گفتهاند حسابت را مسدود كن. اين جرم است.

سرمربي استقالل خوزستان در پاسخ به اين سوال كه چه كسي به ماهيني اين حرف را زده است، گفت: باشگاه سايپا اين كار را كرده است. دانيال خودش به من گفت. وي درباره اينكه چه كسي از باشگاه سايپا اين كار را كرده است، يادآور شد: يك وكيل به ماهيني اين را گفته است.

ويس//ي در ادامه درباره اينكه علي دايي گفته بود آقايان درباره دانيال ماهيني شلوغكاري ميكنند، تاكيد كرد: آقاي دايي براي من قابل احترام و دوستداشتني است ولي نميتوانم بگويم دايي از اسمش، نامش و وكاليي كه دارد سوءاستفاده و حق باشگاه را ضايع كند. ما حقمان را ميخواهيم و تا آخر ايستادگي ميكنيم. نامه از بانك داريم كه 23 خرداد پول ميخواستيم بريزيم ولي 22 خرداد حساب بسته شده است. آيا اين شلوغكاري است؟

وي خاطرنشان كرد: نامهاي هم به محمد طيبي دادهايم. به اين بازيكنان چك داديم و آنها صددرصد پول گرفتهاند. اگر حق با استقالل خوزستان باشد، اين بازيكنان جريمه و محروم ميشود. خب در اين صورت چه چيزي گير ما ميآيد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.