چراغ سبز مورينيو به بازگشت زالتان به يونايتد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رسانههاي انگليسي از چراغ سبز آقاي خاص براي بازگشت زالتان ابراهيموويچ به منچستريونايتدخبرميدهند.درخبريكهرسانههايبريتانياييمنتشركردهاندازتاييد بازگشت زالتان ابراهيموويچ به منچستريونايتد توسط ژوزه مورينيو خبر ميدهند.

سرمربي منچستريونايتد معتقد است تيمش به دو خريد ديگر نياز دارد تا بتواند براي فصلآيندهكامالآمادهباشد.منچستريونايتدفصلقبلباهدايتژوزهمورينيوموفقشد قهرماني در جام خيريه )سوپر جام(، جام اتحاديه و ليگ اروپا را به دست آورد.

شياطين سرخ اين روزها خودشان را در ينگه دنيا آماده ميكنند چون فصل پر فشاري را پيش رو دارند. آنها ابتدا بايد در سوپر جام اروپا به مصاف رئال مادريد بروند و در ادامه نيز در چهار جبهه مختلف به رقابت خواهند پرداخت. تاكنون ويكتور ليندلوف و روملو لوكاكو به تيم منچستريونايتد پيوستهاند.

ژوزه مورينيو درباره جذب بازيكنان ديگر از سوي تيمش در فصل نقل و انتقاالت تابستاني گفت: نميتوانم درباره بازيكنان ديگر صحبت كنم. براي مثال ماتيچ بازيكن چلسي است، همينطور موراتا كه بازيكن رئال مادريد است و نميخواهم در اينباره صحبت كنم. بايد به بازيكن، باشگاه و سران باشگاه احترام بگذارم و صحبتي درباره آنها نكنم ولي بايد اين را بگويم كه برنامه ما براي خريد بازيكن ادامه دارد و از خريد لوكاكو و ليندلوف راضي هستيم ولي اين كافي نيست. ما چهار بازيكن جديد در فصل نقلوانتقاالت ميخواستيم كه تاكنون نيمي از آنها يعني دو بازيكن را خريداري كردهايم. همه چيز سخت است. در حال حاضر مذاكره براي بازيكن جديد بسيار دشوار است. شايد نتوانيم بازيكن جديدي به دست آوريم. شايد هم بتوانيم اين كار را بكنيم و شايد هم فقط يك بازيكن جذب كنيم.

س//رمربي منچس//تريونايتد درباره وضعيت موراتا گفت: مورات//ا بازيكن رئال مادريد اس//ت و طبيعي اس//ت كه آنها هر قيمتي كه ميخواهند روي او بگذارند. براي جذب او اقدام كردهايم و همه از اين مس//اله آگاهي دارند و البته به توافق نرس//يديم و اين مس//اله هم نمايان ش//د. نه انتقادي از سران مادريد دارم و نه از مديران خودمان. مساله خيلي ساده است. دو طرف تاكنون به تفاهم نرسيدهاند تا اين انتقال صورت گيرد.

آق//اي خاص درباره حضور زالتان ابراهيموويچ براي فصل آينده گفت: اين امكان وجود دارد كه ابراهيموويچ براي فصل آينده در تيم ما بازي كند. ما ميخواستيم همه چيز را در اختيار او قرار دهيم و پيشنهاد تمديد قرارداد به او ندهيم و اين خود بازيكن باشد كه خواستهاش را به ما اعالم كند. او تصميم گرفته است در باالترين سطح رقابت كند. درهاي اولدترافورد براي او باز است. اين روزها صحبتهاي زيادي درباره حضور زالتان ابراهيموويچ در ليگ آمريكا به گوش ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.