كريمي ناراضي از صادقيان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

علي كريمي براي آماده كردن نفت تهران كار بس//يار س//ختي پيشرو دارد. جدايي اكثر بازيكنان نفت تهران و مش//كالت مالي اين باش//گاه باعث ش//د علي كريمي براي بستن تيمش به سراغ بازيكناني برود كه در بازار نقلوانتقاالت كمتر طرفدار داشتند.

پيام صادقيان يكي از مهمترين خريدهاي نفت تهران اس//ت. س//تاره س//ابق پرس//پوليس كه در دو س//ال اخير چندان شرايط مطلوبي نداشته پس از بازي در ماشينسازي در فصل گذشته، يكي از اولين خريدهاي كريمي بود.

سرمربي نفت اما از عملكرد صادقيان در تمرينات و بازيهاي تداركاتي رضايت ندارد و احتمال اينكه اين بازيكن از فهرس//ت نفت تهران كنار گذاش//ته شود وجود دارد. صادقيان در دو س//ال اخير حاشيه كم نداشته و سه بار تيم عوض كرده است. او اميدوار بود در نفت تهران دوباره اوج بگيرد. البته صادقيان تنها بازيكني نيست كه رضايت كريمي را جلب نكرده. جادوگر از يكي، دو بازيكن ديگر راضي نيست و احتماال چند خريد نفت تهران پس از حضور دوهفتهاي در اين تيم جدا خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.