»تار و ديوار« روي صحنه رفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پرفورمنس »تار و ديوار« به آهنگس//ازي پيمان خازني و كارگرداني رضا موسوي در تاالر رودكي اجرا شد.

به گ//زارش روابطعمومي اين اج//را، پرفورمنس »تار و ديوار« ش//امگاه 23 تيرماه ميزبان عالقهمندان به موسيقي تجربي بود.

همزم//ان ب//ا ورود مخاطب//ان و البته لحظ//هاي قبل از ورودش//ان، موسيقي با تكنوازي خازني در دل تاريكي آغاز شده بود. نور صحنه بهتدريج افزايش يافت و از ميان سازههاي سفيد روي صحنه، مردي سفيدپوش به موسيقي پيوست و اندكاندك به موازات بداههنوازي پيمان خازني رش//تههاي ششتايي بافت و از دل آنها عبور كرد و رقصيد تا نمادي از تار و انسان را به نمايش گذاشته باشد.

پايان اين قطعه به آغاز قطعه بعدي پيوند خورد كه مصادف شد با ورود نوازنده فلوت )ارغوان منتظري( و هليا محمدولي )نوازنده ويولن( و نوازندگان ديگري كه در محاق بودند اما در روند خلق موسيقي حركت داشتند.

موسيقي با نمايش انيميشنهايي آرام به كارش ادامه داد و بهتدري//ج با ترفندهاي كارگردان، نوازندگان ديگر از جمله كوروش كشاورز )ويولنسل(، اميرحسين محمدخاني )ابوا(، پيام سوري )پيانو( و شايان يزديزاده )سازهاي كوبهاي( به جمع ديدهشدگان پيوستند. پريسا دلفاني نيز عهدهدار سلوي سوپرانوي تار و ديوار بود كه اجرايش با تشويق حاضران در سالن مواجه شد.

از نكات اين اجرا، پوشش سفيد همه عوامل روي صحنه و دكور بود.

در پاي//ان پيمان خازني از زحم//ات عوامل »تار و ديوار« گف//ت و از آنها تش//كر كرد و از تمام عوامل خواس//ت روي صحنه بيايند تا در مقابل مردم از همه تشكر كرده باشد در نهايت از زحمات و همكاريهاي معصومه سهرابي )مدير تاالر رودكي( قدرداني شد.

در اين برنامه چهرههايي مانند محمدعلي بهمني، حميد اسفندياري، مس//عود فروتن، پري ملكي، منصور ضابطيان، احس//ان خازني، سحر محمدي، هانيه قليبيكيان، معصومه كريمي، رامين بهنا، هادي فيضآبادي، حميد خوانس//اري، منوچهر آزادي، غالمحسين شاهعلي، سفير استراليا و سفير كرواسي حضور داشتند.

عالوه بر عوامل يادش//ده، رضا موس//وي كارگردان، ساناز رييسي ايدهپرداز، فرزام شكاري مدير اجرايي، نگين شكيبا دستيار كارگردان، علي كوزهگر طراح نور، اميرحسين سيار و محمدحس//ين كوزهگر دستياران نور، سروش كريمينژاد پرفورمر، مصطفي طباطبايي دكور، هادي بادپا دستيار دكور، مريم اقبالي، محمدعلي پاكدست، مونا تعظيمي اجراي قطعه عروس//كي، علي جوان، شروين عقيلي پخش تصاوير، حسن كريمزاده گرافيك، س//ارا حدادي تبليغ//ات مجازي، فائضه كامياب طراح لباس، جاويد عليپور عكس و فيلم بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.