فيلم افتتاحيه جشنواره ونيز معرفي شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هفتادوچهارمين جشنواره فيل//م وني//ز با نماي//ش فيلم »كوچكس//ازي« با بازي مت ديمون آغاز به كار خواهد كرد.

به گزارش هاليوودريپورتر، كمدي درام »كوچكسازي« به كارگرداني الكساندر پاين به عنوان فيلم افتتاحيه جشنواره ونيز، قديميترين رويداد سينمايي جهان انتخاب شد.

اين فيلم با داستاني از الكساندر پاين و همكار ديرينش جيم تيل//ور با بازي مت ديمون در نقش اصلي درباره مردي اس//ت كه تصميم ميگيرد براي رس//يدن به يك زندگي بهتر، خود را كوچك كند.

در اين فيلم بازيگران ديگري چون كريستوف والتز، كريستين ويگ، الرا درن و جيسون سوديكيس ايفاي نقش كردهاند.

پس از اينكه فيلمهاي الكساندر پاين در جشنوارههاي كن، تلوريد، تورنتو و ساندنس نمايش داشته، اين اولينبار است كه يكي از آثار اين كارگردان آمريكايي در جشنواره ونيز روي پرده م//يرود و نمايش اين فيلم در افتتاحيه اين جش//نواره معتبر سينمايي ميتواند آغار خوبي براي فصل جوايز سينمايي باشد.

فيلمهايافتتاحيهجشنوارهونيزدرچندسالاخيرباموفقيت فراواني در فصل جوايز سينمايي همراه بودهاند و سال گذشته فيلم »الال لند« در افتتاحيه اين رويداد سينمايي روي پرده رفت و در ادامه جوايز متعددي از ساير رويدادهاي سينمايي كسب كرد. فيلمهاي »جاذبه« و »مرد پرنده« نيز دو فيلم موفق افتتاحيه ونيز در چند سال اخير بودهاند.

فيلم »كوچكسازي« قرار است از تاريخ 22 دسامبر توسط كمپاني پارامونت در سينماهاي آمريكا اكران شود.

امسال آنت بنينگ، بازيگر آمريكايي به عنوان اولين زن در11 سال اخير در راس هيات داوران بخش رقابتي جشنواره معتبر ونيز قرار گرفته است.

هفتادوچهارمينجشنوارهفيلمونيزازتاريخ03 آگوستتا9 سپتامبر 8) تا 18 شهريورماه( در ايتاليا برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.