پيشانينو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پابلو نرودا نام مستعار نويسندگي ريكاردو اليسر نفتالي ريس باسوآلت ديپلمات، سناتور و شاعر نوگراي شيليايي و برنده جايزه ادبيات نوبل بود. وي نام مستعار خود را از يان نرود، شاعر اهل چك انتخاب كرده بود. بعدها »پابلو نرودا« نام رسمي او شد.

او در شهر پارال در 400 كيلومتري جنوب سانتياگو به دنيا آمد. پدرش كارمند راهآهن و مادرش معلم بود. هنگامي كه دوماهه بود، مادرش درگذشت و او همراه پدرش در شهر تموكو ساكن شدند. نرودا از كودكي به نوشتن مشتاق بود و برخالف ميل پدرش با تشويق اطرافيان روبهرو ميشد. يكي از مشوقان او گابريال ميسترال بود كه خود بعدها برنده جايزه نوبل ادبيات شد. نخستين مقاله نرودا وقتي 16 سال داشت در يك روزنامه محلي چاپ شد. با رفتن به دانشگاه شيلي در سانتياگو و انتشار مجموعههاي شعرش شهرت او بيشتر شد و با شاعران و نويسندگان ديگر آشنا شد. مدتي به عنوان كارمند دولت شيلي به برمه و اندونزي رفت و به مشاغل ديگر نيز پرداخت. بعد مامور به كنسولگري شيلي در بارسلون و بعد كنسول شيلي در مادريد شد. در همين دوره جنگ داخلي اسپانيا درگرفت. نرودا در جريان اين جنگ بسيار به سياست پرداخت و هوادار كمونيسم شد. در همين دوره با فدريكو گارسيا لوركا دوست شد.

در 1945 به عنوان سناتوري كمونيست در سناي شيلي مشغول شد و چهار ماه بعد رسما عضو حزب كمونيست شيلي شد. در 1946 پس از شروع سركوب مبارزات كارگري و حزب كمونيست، او سخنراني تندي بر ضد حكومت كرد و پس از آن مدتي مخفي زندگي كرد. در سال 1949 با اسب از مرز به آرژانتين گريخت. در 1970 نام او به عنوان نامزد رياستجمهوري مطرح بود اما او از سالوادور آلنده حمايت كرد. در 1971 برنده جايزه نوبل ادبيات شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.