تعطيالت در كهريزك!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محمدرضا ستوده- يكي از مسووالن كه خواهش كرد نامش فاش نشود گفته است: ما در ماجراي كهريزك از 90 نفر رضايت گرفتيم. همه آنها گفتند: كه هيچكس در آنجا به ما دست نزده. فقط هنگام هدايت به سمت بازداشتگاهها ما را هل دادند. خودشان گفتند كه ما را كسي كتك نزد. سه نفري ه//م كه كهريزك فوت كردند س//رما خوردند و بر اثر مننژيت فوت كردند.

ايشان در ادامه گفت: حاال اينكه همزمان با هم سرما خوردند و همزمان با هم فوت كردند تقصير ما نيست!

وي در ادام//ه ب//ا لحن مح//اوره باز هم ادام//ه داد: خيلي از بازداشتيها اونقدر بهشون خوش گذشته بود كه بعد از آزاديشون دوباره رفتن توي خيابون و از چارچوبها خارج شدن تا دوباره دستگير بشن كه بيارنشون كهريزك!

م//ن نميدونم دليل اين همه س//ياهنمايي نس//بت به اين بازداشتگاه دلپذير چيه..

اما اين رو هم بگم كه اگر خدايي ناكرده نيروهايي خطايي رو مرتكب بشن دستگاه نظارتي با آنها برخورد خواهد كرد. . . وي ديگر ادامه نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.