روز بد و تلخ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هوم/ن جعفري- كال دي//روز عجب روز مسخرهاي بود. اول خبر آمد مريم ميرزاخاني، ملكه رياضي دنيا بر اثر س//رطان فوت كرده. آت//ش گرفتيم! همه آت//ش گرفتيمها! يعني روز خيليهايي خراب ش//د كه اصال از بچگي از رياض//ي و همه آنهايي كه در رياضي خوب بودند، آن از مترو شهرري كه كار به قمهكشي و تيراندازي پليس رسيد. آن از مترو ميرداماد كه خانومي ميخواست خودكشي كند، ايس//تگاه تعطيل شد. از دوس//تان تقاضا داريم اگر قصد خودكشي دارند، از ايستگاههاي مترو استفاده نكنند و به جايش به سرويس اورژانس اجتماعي يا دفتر نزديكترين روزنامه مراجعه كنند! يعني اگر خودكشيكننده محترم، نيمساعت بيايد داخل هر روزنامهاي، بعد بنشيند پاي درددل مديرمسوول و سردبير و دبير سرويس و خبرنگار و عكاس و صفحهآرا و حروفچين و نمونهخوان و ببيند اين همه آدم با چه بدبختيهايي هنوز دارند كار ميكنند و قسط ميدهند و زنده ماندهاند، متحول كه ميشود هيچ، ميرود كتاب خوشبيني و تحول مثبت در نيمساعت را هم مينويسد و منتشر ميكند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.