گرايشسوسياليستیدراقتصادايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

يكی از بزرگترين جدیترين چالشهای كنونی نظام اقتصادی كشور، به مقوله انضباط اقتصادی بر میگردد و الزم است تمام دستگاههای اجرايی و قانونگذار برای دستيابی به اين انضباط، در سياستها و برنامههای خود اهتمام ورزند؛ بيانضباطي مالي مشكالتاصلي كه همريختگي آشفتگي براینظاماقتصادی بازارهای پولی و مالی كشور در پی خواهد داشت، بیشك به عنوان يكی از سدهای بزرگ در مسير توسعه اقتصادی كشور نمايان خواهد شد. در اين بين نظام بودجهريزی میتواند به عنوان يكی از مهمترين نمودهای انضباط بیانضباطی يك كشور تاثير خود را بر اقتصاد جامعه بگذارد. بودجهريزی عملكرد مدرنترين و بهترين سيستم در استقرار نظام نوين بودجهريزی است و در نظامهای بينالمللی ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.