پديده ميرزاخاني و توسعه اقتصادي ايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علي سرزعیم- بيترديد درگذشت خانم ميرزاخاني براي همه ايرانيان دردناك بود. درگذشت يك ايراني موفق و اهل علم كه موجب سربلندي همه ايرانيان به طور خاص و همه زنان عالم به طور عام ش//ده بود، قطعا تاسفبار است. به راستي ميتوان گفت كه »از شمار دو چشم يك تن كم- وز ش//مار خرد هزاران بيش«. نكتهاي كه در همه عكسهاي ايش//ان برجسته است، لباسها و آرايش سادهاي است كه جلب توجه ميكند و نش//ان ميدهد وقتي يك فرد واقعا اهل علم ميش//ود و راه خود را پيدا ميكند، ديگر زيبايي جسم و تظاهر زيبايي برايش رنگ ميبازد و اين نماد خوبي است براي همه دختران و بانوان ايران و جهان كه بدانند ميتوانند از كليشههايي كه زنان و مردان رواج ميدهند و ميخواهند زنان صرفا يا بهطور عمده برحس//ب خصوصيت زيباييشان قضاوت شوند، فراتر روند و پا در عرصههايي از علم بگذارند كه سابقا قلمروهايي مردانه قلمداد ميشد.

سواليكهبالفاصلهبهذهنميرسد،ايناستكهوجودخانمميرزاخاني براي وضعيت اقتصاد ايران چه فايده و اهميتي داش//ته است؟ در پاسخ به اين سوال بايد بين اثرات مستقيم و غيرمستقيم فرق قائل شد. اگر بخواهيم ببينيم كه فعاليت علمي ايشان چه اثر مستقيمي روي بهبود وضعيت اقتصادي ايران داشته است، بايد به صراحت بگوييم هيچ. دليل آن، اين است كه او اوال در خارج از ايران فعاليت دانشگاهي و تدريس و استاد راهنمايي و پژوهش خود را انجام ميداد. بنابراين اثر مستقيمي روي ارزشافزوده بخش آموزش در اقتصاد ايران نداشتند. اگر ايشان در يكي از دانشگاههايايرانفعاليتميكردسهميدرايجادارزشافزودهبراياقتصاد ايران داشت. اما اين امر صرفا به اثرات مستقيم مربوط ميشود. اگر به اثرات غيرمستقيمبپردازيم،مسالهفرقميكند.دروهلهاولاثراتاونماديناست يعني وجود خانمي كه بتواند نشان دهد ميتوان از نظام آموزشي ايران به باالترين رتبه علمي دست يافت، اعتماد به نفس بااليي را در كل بانوان و همچنين ديگر آقايان اين سرزمين ايجاد ميكند. به تدريج افرادي كه در خود استعداد سراغ دارند، استعدادشان را جدي خواهند گرفت و بذر يأس و نااميدي كه متاسفانه در فرهنگ عمومي كشور بر روح افراد افكنده ميشود، كنار زده خواهد شد و همين امر زمينه رشد استعدادها را فراهم خواهد كرد و در نهايت اقتصاد ايران بهرهمند خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.