سياستدوپهلويفرانسهدرخاورميانه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکتر صالحالدین هرسني*

ب//ازي پش//ت پ//رده ب//ه ي//ك س//نت و پارادايم ثابت در سياس//ت خارج//ي فرانس//ه تبديل شده است. اين س//نت همانگونه كه در س//ابقه دستگاه ديپلماسي اين كشور پيداست، براس//اس احترام به اصول همزيستي مسالمتآميز در سطح جهان و حسن همج//واري و بيش//تر در جه//ت حل بحرانه//اي ديپلماتيك به كار گرفته ميش//ود. فرانس//ه در تازهترين اقدام خ//ود، اي//ن اصل و س//نت را در قبال بحران عربي در دو سطح به كار بسته اس//ت در سطح اول پاريس اين تالش ديپلماتيك را از طريق س//ازوكارهاي اعمال قدرت در اليزه و مشخصا امانوئل ماكرون، رييسجمهور وقت فرانس//ه انجام ميدهد و سطح دوم اين تالشها در س//ايه اقدامات س//ازنده دس//تگاه سياست خارجي پيگيري ميشود. به همين خاطر است كه امانوئل ماكرون از آغ//از بحران عربي همواره مش//غول مذاك//ره با امراي عرب//ي به ويژه ملك سلمان، پادشاه عربس//تان بوده است. در همي//ن ارتب//اط ژان اي//و لودريان، وزي//ر امور خارجه كه ب//ه عنوان وزير دفاع دوران اوالند رابطه بس//يار خوب اقتص//ادي- نظامي- سياس//ي و حتي خصوصي با كشورهاي عربي داشت در س//فر اخير خود به حوزه خليجفارس درص//دد رايزني و برداش//تن گامهايي براي حل بحران عربي است.

آنگونه كه ماكرون نيز اخيرا اظهار داشته، حل بحران عربي روي سه مساله اصلي يعني ثبات كشورهاي عرب حوزه خليجفارس، جنگ عليه تروريس//م و روابط برجسته پاريس با تمام كشورهاي عرب حوزه خليجفارس و در راس آنها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.