حسینفریدوندستگیرشد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاس/ی- محسنی اژهای در رابطه با دس//تگیری برادر رییسجمهور گفت: برای حس//ین فریدون روز ش//نبه یک ق//رار تامین صادر شده اس//ت که نتوانسته آن را پرداخت کند و در بازداشت است و اگر قرار تامین فراهم شود آزاد میشود. سخنگوی قوهقضاییه درباره بازداشت یکی از مسووالن دولت سابق و نامه رییسجمهور سابق و اعالمیه اخیر قوه قضاییه درب//اره اتهامات این مته//م و جزییات پرونده او گفت: آقای احمدینژاد نامه سرگش//ادهای خطاب به ملت نوش//ت. فرازهای مختلفی در این نامه اس//ت و در بخش عمده آن، مسایلی که درباره آنها اظهارنظر شده، خالف واقع است و متاس//فانه مثل همیشه ایش//ان از یک فرد احتماال متهم چیزی را شنیده و به استناد آن اظهارنظر کردهاند که بخش//ی از این اظهارات قابل تعقیب قضایی است. وی ادامه داد: نکته دیگر این است که مطالب دیگری خارج از این پرونده در نامه مطرح شده که باید در جای خود به آنها پرداخته شود و من در این مقام نیستم. خارج از موضوع پرونده ایشان به یک موضوع دیگری اشاره کرده که جای جواب دادن دارد. وی با اش//اره به نام//ه رییس دولتهای نهم و دهم تصریح کرد: آقای احمدینژاد در یکی از فرازه//ای نامهاش گفته اتهام آقای بقایی، این ب//وده که مصوبه دول//ت را برای 300 میلیون تومان پاداش به افراد دولت قبل داده اس//ت. این خالف اس//ت. ایش//ان به هیچ وجه به این عنوان که مصوبه دولت در توزیع 300 میلیون تومان پاداش به افراد دولت قبل بوده، بازداشت نش//ده است. این مقام عالی قضایی در تشریح اتهامات بقایی خاطرنش//ان کرد: ایشان به دو اته//ام در رابطه با تبانی در معامالت دولتی و اختالس بازداشت شده است و این اتهامات باید رسیدگی شود. حجتاالسالم محسنی اژهای در خصوص تخلفات فریدون و پرونده ایشان که گفته میشود بازداشت شده گفت: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و برخی از افرادی که مرتبط با ایشان بودند، بازداشت شدند. سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: شنبه برای ایشان قرار تامین صادر شده و چون تامین نشد، به زندان منتقل شده است. یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تامین وثیقه است و هرگاه قرار تامین شود،او از زندان آزاد میشود. وی در مورد مبلغ وثیقه گفت: میزان آن را نپرسیدم.

هنوز آثاری از جسد دوم کشف نشده است

سخنگوی قوهقضاییه اعالم کرد که جسد آتنا اصالنی با گزارش همسر قاتل کشف شد و با وجود اعت//راف قاتل به قتل دوم، هنوز جس//د آن پیدا نشده است. محسنیاژهای گفت: در ابتدای همان لحظهای که مفق//ودی این خانم کوچک اعالم میشود، همه مسووالن استانی از جمله دادستانی، نیروی انتظامی و نیروهای امدادی همچون جمله آتشنشانی بالفاصله وارد کار میشوند و بازرسی میکنند که احیانا در چاهی نیفتاده باشد که در بررسیها نتیجهای حاصل نمیشود. سخنگوی قوهقضایی//ه با بیان اینکه در مرحل//ه دوم افراد مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: طبق اعالم دادستان محل چند مظنون از جمله قاتلی که بازداش//ت شده به عنوان افراد مظنون تحت تعقیب قرار میگیرن//د. در همان دورانی که در بازداشت بوده به خانم خود پیغام میدهد که مواد مخدر در خانه مخفی کردم که آنها را جابهجا کن. خانم ایشان نگران شده و مورد را اعالم میکند که در بررسیهای صورتگرفته، ماموران به جنازه آن دخترخانم میرسند و مساله پیگیری میشود. او ادامه داد: دادگستری استان همان لحظه اول پیگیر پرونده بوده و رییس قوهقضاییه نیز دستور داده تا هرچه س//ریعتر رسیدگی شود. در همان دوران بازجویی، این فرد به یک مورد دیگر اعتراف میکند که مدتها قبل خانم دیگری را به قتل رسانده و در چاهی . هنوز آثاری از جسد دوم کشف نشده است. چون مساله مهم است و هم حقاهلل و هم حقالناس در حال بررسی است. البته غیر از اعتراف ایش//ان، آثار دیگری از جسد دوم پیدا نشده است.

تالش قوه قضایی/ه حفظ حقوق مردم است

معاون اول قوهقضاییه به پرونده شرکتهای مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: مسووالن بانک مرکزی تالش دارند این شرکتهای تعاونی اعتبار را سامان دهند. آنهایی که مجوز ندارند یا تخلفاتی دارند یا اصالح کنند یا منحل شوند. آنهایی که میتوانند، در مس//یر صحیح قرار بگیرند. وی با تشکرازتالشهایبانکمرکزیگفت:قوهقضاییه هم نهایت کمک را میکند تا حقوق مردم حفظ شود.همینطورهمخواهدشد.بهمردمامیدواری میدهم که با این توجه حقی از کسی ضایع نشود. محسنیاژهایادامهداد:روزگذشتهمصاحبهایکه با فرد دیگری شده بود ولی در زیرنویس از قول بنده در خصوص کاسپین نقل شده و من گفتم با احدی در این موضوع حرفی نزدم. بعد معلوم شد چون قبال دادستان بودم این اشتباه صورت گرفته اما امروز هم با وجود اصالح برخی روزنامهها این خبر را کار کردند. مطلب دیگر اینکه مدتی پیش در رابطه با برخورد کارچاقکنها 15 هزار میلیارد تومان کشف شده که این صحیح نیست بلکه 15 میلیارد تومان بود و ناقابل س//ه صفر را اضافه کرده بودند.

سخنگوی قوهقضاییه همچنین از محکومیت یک دوتابعیتی که قصد نفوذ داشت، خبر داد و گف//ت: یک//ی از عوامل نف//وذی آمریکا که تابعی//ت آمریکا و یک کش//ور دیگر را دارد، با نفوذ وارد ایران ش//ده بود و توس//ط نیروهای وزارت اطالعات شناس//ایی و دس//تگیر ش//د. در بررس//یها محرز ش//د که ایشان در جهت جمعآوری و نفوذ دخالت داش//ته و در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شد که البته قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر حکم قطعی شد، بیش//تر توضیح میدهم که این فرد چه نفوذی میخواسته داشته باشد. این فرد ایرانی نبوده و تابعیت آمریکا و چند کش//ور دیگر را داشته است.

وی با بیان اینکه درباره سند 2030 شکایتی در دی//وان عدالت اداری وجود دارد اما به مرحله رای نرسیده است، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری روال//ی در صدور حکم دارد. ابتدا موضوع شکایت به اطالع دستگاه مربوطه میرسد، پاسخ آنها را در کمیسیون تخصصی بررسی میکنند. اگر الزم باشد از طرفین دعوت میشود و سپس در هیات عمومی آن ش//کایت بررسی میشود. این مقام عالی قضایی افزود: اگر در مورد قرارداد نفتی شکایت شده باشد، این روال انجام میشود. ت//ا زمانی که مصوبه یا حکمی در دیوان عدالت اداری ابطال نشود، آن قرارداد اجرا میشود مگر اینکه دستور موقت داده یا رسیدگی ماهوی شود اما تا دس//تور موقت ندهند، اج//رای آن قرارداد ادامه مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.