طرح تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاس/ی- صح//ن علنی مجلس دیروز ش//اهد تصوی//ب قانونی برای کاهش مجازات محکومان مواد مخدر بود. نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی دیروز خود کلیات طرح یکفوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه را برای تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر به تصویب رساندند. از آنجایی که کمیسیون امنیت ملی و قوهقضاییه نسبت به این ط//رح ایراداتی را مطرح ک//رده بودند علی الریجانی، رییس مجلسپیشنهادداداینطرحبرایبررسیبیشتربهکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده تا پس از بررسیهای بیشتر برایتصویبنهاییبهدستنمایندگاندادهشود.اینپیشنهاد نی//ز ب//ا 135 رای موافق، 81 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع842 نمایندهحاضربهتصویبمجلسرسید.اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی هم اظهار داشت: با توجه به ارجاع طرح اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون قضایی، بررسی این طرح را در دستور کار جلسه روز سهشنبه قرار دادهایم تا اگر پیشنهاد معقول و قابل توجهی در این زمینه وجود داشته باشد آن را مورد بررسی قرار دهیم. این طرح روز چهارشنبه مجدد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

تصویبطرحاصالحقانونممنوعیتبهکارگیری بازنشستگان

نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی با یک فوریت طرح اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشس//تگان موافقت کردند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس یک فوریت طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشس//تگان را بررسی و تصویب کردند. براساس تبصره »یک« ماده واحده قانونممنوعیتبهکارگیریبازنشستگانمصوب5931/2/02 برای بهکارگیری افراد با س//ابقه و متخصصان در پستهای حساس مدیریتی، سیاسی، امنیتی و نظامی استثناهایی را لحاظ کرده که متاس//فانه با تفس//یر ناصحیح موجب نقض غرض قانونگذار و بهکارگیری حداکثری بازنشس//تگان شده اس//ت. این مقوله موجب میش//ود که تعداد پرش//مار افراد متخصص و دانشآموختگان در س//طوح عالی از حضور در صحنههای مدیریتی و سیاس//ی کشور کنار گذاشته شده و مجال خدمت به نظام اس//المی را نداشته باشند. بنابراین با توجه به حساسیتهای برخی از سمتها )بندهای یک و 2 و 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری( و نیاز احتمالی نیروها و دستگاههای حساس از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطالعات به استمرار بهرهمندی از سوابق مفید و موثر کارکنان خوددردستگاههایمتبوع،پیروفرمایشاتمقاممعظمرهبری درباره »تجدیدپذیری« و در راستای سنتهای اسالمی طرح اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان تهیه شده و در دستور کار قرار گرفته است. تصویبالیحهاصالحقانونمالیاتهایمستقیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه اصالح قانون مالیاتهای مس//تقیم موافقت کردن//د که در صورت تصویب نهایی آن نرخ مالیات پرداختهای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی به اشخاص حقیقی پنج درصد تغییر میکند. در ادامه این جلسه، مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه اصالح ماده 86 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این الیحه، دو تبصره به ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 1394 اضافه میشود. بر اساس تبصره یک الحاقی آن و در صورت تصوی//ب نهایی، در مورد پرداختهایی ک//ه از طرف غیر از پرداختکنندهاصلیحقوقبهاشخاصحقیقیبهعملمیآید، پرداختکنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع 10 درصد محاسبه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مس//وول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق به آن خواهند بود. اصالحالیحههوایپاک نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی الیحه هوای پاک را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند. نمایندگان مجلس در جریان بررس//ی ایرادات شورای نگهبان از الیحه هوای پاک تبصره یک ماده 3 این الیحه را به این نحو اصالح کردند: میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه میشوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان محیط زیس//ت و نیروی انتظامی ب//ه تصویب هیات وزیران میرسد. در ادامه همچنین مواد11 و 31 الیحه هوای پاک جهت تامین نظر شورای نگهبان اصالح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.