برجام نمره قبولی گرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: در مجموع عملکرد برنامه جامع اقدام مشترک)برجام(از001 امتیاز،حداقل07 استبنابراینبرجامنمرهقبولیگرفته است. به گزارش ایرنا، علیاکبر صالحی دیروز در یازدهمین همایش اساتید و دانش//جویان ایرانی خارج از کش//ور در مشهد افزود: در زمینه 30 درصدی که اختالل در عملکرد برجام ایجاد میکنند نیز باید با آمریکا مذاکره کرد و فشار آورد. اهرم وارد آوردن این فشار را هم در اختیار داریم که بقیه آن به تصمیم حاکمیت و نظام است. وی ادامه داد: راجع به برجام بحثهای زیادی شنیدهایم اما باید منصفانه بر مبنای واقعیتهای موجود شرایط را ارزیابی کرد. بر این اساس فرض کنید اگر برجام نبود و با حضور فردی مثل ترامپ و اجماع جهانی آن زمان کشورهایی چون انگلیس، روسیه، فرانسه و چین چه میکردند چنانکه آن زمان روسیه به راحتی اس 300 را با وجود تعهدش به ما تحویل نداد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: آنانکه به برجام، تالشها و اقدامات برایبهنتیجهرسیدنآنغیرمنصفانهمینگرند،بگویندبایدچهکارواقدامیانجام میدادیم که همه چیز را حفظ میکردیم، هیچ چیز به طرف مقابل نمیدادیم و آنان از ما عذرخواهی میکردند؟ وی افزود: این مباحث خیلی خوب است اما بگویید چگونه و چطور باید انجام میشد؟ به ما بگویید چه باید به آمریکاییها عرضه میکردیم؟ صالحی ادامه داد: من مسوول فنی برجام بودم. آن زمان که با آمریکاییها مذاکره و صحبت میکردم آیا صنعت هستهای ارث پدری و ملک من بود که هر چه آمریکا بگوید و بخواهد، بگویم چشم؟ آیا این نظام هیچ متولیای نداشت که یک نفر از سوی نظام برود و هر چه بخواهد بکند که به نتیجه برسد؟ وی گفت: من و بقیه اعضای تیم مذاکرهکننده با دستورالعملی برای برجام به آن مذاکرات رفتیم و نظام برای ما کف تعیین میکرد. اینها را تاریخ خواهد نوشت و زمانی همه این مباحث روشن میشود.

او ادام//ه داد: کل اورانیوم تولیدی ما 550 تن از ابتدای خلقت حضرت آدم تا امروز بود و طی همین دو سال 360 تن به ذخایر و ظرفیت راهبردی خود در داخل اضافه کردیم در حالی که پیش از آن یک گرم اورانیوم از بیرون به ما نمیدادند. صالحی گفت: آنان میخواستند تحقیق، توسعه، اکتشاف، استخراج و رآکتور ...و نداشته باشیم اما امروز همه را در اختیار داریم. رییس سازمان انرژی اتمیایرانگفت:اگربرجامبرایآمریکاییهامطلوباستوعمالصنعتهستهای ما را متوقف کرده، پس چرا ترامپ و اسراییل تا این حد ناراحت هستند؟ وی افزود: از طرح برخی مباحث در داخل تعجب میکنم. چرا ترامپ آن برجام را بدترین قرارداد تاریخ آمریکا میداند؟ آیا به خاطر آن است که صنعت هستهای ما را متوقف کرده است؟ نه، آنان میگویند چه کردهاید که ایران همچنان صنعت هستهای خود را دارد و در آستانه تولید اورانیوم غنیشده است. صالحی ادامه داد: در همین فاصله انجام برجام، قرارداد دو نیروگاه هستهای و 100 میلیارد دالر پروژه در این حوزه در کشور منعقد شده است. منصفانه و وجدانی قضاوت ش//ود آیا صنعت هستهای ما متوقف شده؟ آیا نظام مسوول ندارد و میگذارد صنعت هستهای متوقف شود؟

رییس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: آن زمان چقدر این در و آن در میزدیم که چند دالر پول فروش نفت را به داخل کشور بیاوریم. امروز پول به سهولت وارد کشور میشود و نفتکشها و کشتیرانی ما آزاد شده و بانکهای بزرگ آرامآرام وارد صحنه میشوند. اینها نتیجه تالشها در سرانجام برجام است. وی ادامه داد: هر چند در این میان معتقدم میتوانستیم بهتر از این هم عمل کنیم و بارها هم گفتهام هر بار وارد مذاکره شویم بهتر عمل خواهیم کرد. ما که خدا نیستیم به کمال رسیده باشیم. صالحی گفت: امروز ما نمیفهمیم چه میگوییم، نقد هم میکنیمونمیفهمیمچهنقدمیکنیماماتاریخنشانخواهدداد.امیدوارمترامپ برجام را پاره کند. آن زمان خواهید فهمید. وی افزود: این ملت تازه آرام گرفته و روی آرامش را میبیند حال آنکه آن زمان ما در یک چالش خطرناک بودیم. آیا عاقل خود را در معرض خطر قرار میدهد. ما عاقل و آماده خطر هستیم اما خود را در معرض خطر قرار نمیدهیم. رییس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: از همان لحظه اول مذاکره با تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه »اینها قابل اعتماد نیستند« عمل کردهایم و تاکید بر آن بود به گونهای عمل کردهایم که پلهای پشتسر را خراب نکنیم. وی گفت: همینگونه هم اقدام شد تا هر وقت اراده کردیم دیگر به گذشته برنگردیم و امروز اگر قرار باشد برگردیم دیگر به گذشته برنمیگردیم. رهبر معظم انقالب، رییسجمهور و وزیر امور خارجه هم گفتهاند که اگر آمریکاییها پا فراتر از حد خود بگذارند طی یک سال و نیم با سانتریفیوژهای پیشرفته به یک هزار سو دست مییابیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.