اژهای: نیازی به مرکز جداگانه نداریم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ملیحه اسناوندی- آذرماه سال گذشته بود که حسن روحانی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از سندی با عنوان »منشور حقوق شهروندی« رونمایی کرد اما از همان ابتدا برخی از مسووالن به این منشور انتقادهای جدی وارد کردن//د. منتقدان معتقدند با وج//ود قوانین متعدد به ویژه اصول 19 تا 42 قانون اساسی ذیل فصل سوم »حقوق ملت« ضرورتی برای تدوین منشور حقوق شهروندی نبود به عالوه اینکه در مجلس ششم نیز »قانون حقوق شهروندی« تصویب و بخشنامه مفصلی نیز پیش از این رییس وقت قوه قضاییه ابالغ کرده بود. با وجود همه انتقادات منشور حقوق شهروندی، متولی و »پرچمدار حقوق عمومی« در جامعه قوه مجریه و پشتیبانی و احیای حقوق ملت بر عهده قوه قضاییه است و طبق آن، این ابهام به وجود میآید که به هرحال کدامیک از این دو قوه در عمل باید پرچمدار حقوق ملت و یا به اصطالح حقوق ش//هروندی در کشور باش//ند؟ چندی پیش بود که رییس قوه قضاییه از تالشهای دولت در زمینه حقوق بشر و فعالی//ت در این باره انتقاد کرد. آیتاهلل آملی الریجانی در همایشسراسریدستگاهقضاتشکیلستادحقوقشهروندی را خالف شرع و قانون دانست.

این ابهام س//بب ش//د خبرن//گار »جه//ان صنعت« از محس//نیاژهای در خص//وص موضع قوه قضایی//ه درباره منش//ور حقوق ش//هروندی و اجرای آن بپرس//د و اینکه واکنش این قوه در مقابل اقدام دولت برای اجرایی شدن این منش//ور چه میتواند باشد. محسنیاژهای در پاسخ به این س//وال گفت: »قوه قضاییه از هر طرح و برنامهای که در جهت حفظ حقوق همه ش//هروندان باش//د اس//تقبال میکند. دس//تگاه قضایی در س//الهای قب//ل و در زمان آیتاهلل ش//اهرودی بخشنامهای در این زمینه داشت و از آن حمایت کرد که این بخشنامه در مجلس تصویب شد.« وی افزود: »ما س//تاد حقوق بشر داریم که مصوباتی دارد. منظ//ور آیتاهلل آملی الریجانی ایجاد مرکز ملی به عنوان نه//اد موازی بوده که طبع//ا اگر بتوانیم از ظرفیتهایمان اس//تفاده کنیم، نیازی به مرکز جداگانه نداریم. هر آنچه که مربوط به حقوق ش//هروندان اس//ت قوه قضاییه از آن استقبال و حمایت میکند.«

پاسخ اژهای در این رابطه روشن است اما آیا دولت به عدم توانایی قوه قضاییه در خصوص حقوق شهروندان پی برده که منشور حقوق شهروندی را ارائه داده است؟ فارغ از این مسایل رهبر معظم انقالب در دیدار رییس و مسووالن قوه قضاییه با تاکید بر استفاده قضاییه از ظرفیتهای قانونی، خاطرنشان کردند: »احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.« طبق نظر رهبر معظم انقالب، قوه قضاییه پرچمدار حقوق عمومی در جامعه است. از طرفی قانون اساسی این وظیفه را به دوش دولت گذاشته و حاال روحانی ممکن است در غفلت یا کمکاری قوه قضاییه در انجام وظایف قانونی و عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی از این منشور رونمایی کرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.