نهاییشدنپیشنویسطرحمقابله بااقداماتآمریکا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس//المی از نهایی شدن مفاد پیشنویس بررس//ی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانهوتروریستیآمریکادرمنطقهباحضورنمایندگانفراکسیونهای سهگانه خبر داد. علیرضا رحیمی در کانال تلگرامی خود نوشت: در چهارمین جلس//ه بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقهباحضورنمایندگانفراکسیونهایسهگانهمفاداینپیشنویسنهایی شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: با تایید رییس مجلس این پیشنویس آماده ارائه به صحن خواهد بود. نماینده مردمتهراندرمجلسهمچنینیادآورشدهاست:درصورتیکهکنگرهآمریکا طرحتحریمهایایرانرانهاییکند،اینپیشنویسیدرقالبطرحدوفوریتی در صحن مطرح و رسیدگی خواهد شد. رحیمی در ادامه مطلب خود تاکید کردهاست:براساساصل79 قانوناساسیرسیدگیبهطرحهایدوفوریتی درصحنباحضوراعضایشوراینگهبانخواهدبودتادرهمانجلسهنظرات خودرااظهارکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.