تاکیددهقانبرافزایشتوانمندینیروهایمسلح

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تس/نیم- عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از جلسه با سردار دهقان خبر داد. علی اکبری، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در تشریح این جلسه گفت: جلسه امروز شورای مرکزی فراکسیون امید با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مس//لح و طالیینیک، معاون پارلمانی وی برگزار شد. وی با بیان اینکه در این جلسه وزیر دفاع گزارشی از عملکرد وزارتخانه خود به اعضای فراکسیون ارائه داد، افزود: وزیر گزارشی از روند روبه پیشرفت توان دفاعی نیروهای مسلح به اعضای فراکسیون ارائه داد. همچنین موضوع امکانات وزارت دفاع و تاکید رییسجمهور نسبت به افزایش توانمندی نیروهای مسلح از جمله موضوعاتی بود که سردار دهقاندرموردآنهامباحثیرامطرحکردند.اکبریباتاکیدبراینکهاینجلسهدر راستای جلسات پیشین فراکسیون امید با وزرای دولت صورت گرفته، گفت: در این جلسه نمایندگان نیز سواالت و نقطهنظرات خود را عنوان کردند که اقدامات وحجمخریدهایتسلیحاتیعربستانازجملهمحورهایمباحثیبودکهاعضای فراکسیونمطرحکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.