طرحاصالحقانونگذرنامهبهنفع »زنانفرهیخته«تقدیممجلسشد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا- طرح اصالح قانون گذرنامه با قید دو فوریت با هدف تسهیل امکان خروجازکشورزنانورزشکار،هنرمند،فرهیختهعلمی،فرهنگیواقتصادیکه از مدتها پیش در فراکسیون زنان مجلس بررسی شده است به هیات رییسه تقدیم شد. فاطمه ذوالقدر عضو هیاترییسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی در مورد طرح اصالح قانون گذرنامه گفت: این طرح حدود یک ماه و نیم پیش پس از ماجرای خانم نعمتی آماده شد و چندی پیش آن را تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسالمی کردیم. وی افزود: به دلیل اهمیت این طرحبرایزنان،آنراباقیددوفوریتیباامضای71عضوفراکسیونزنانمجلس تقدیمهیاترییسهکردیم.نمایندهمردمتهراندرمجلسگفت:براساسطرح اصالحبند3 ماده81 قانونگذرنامهکهنامدیگرآنطرحاصالحقانونگذرنامه در راستای تسهیل امکان خروج زنان ایرانی است به زنان ورزشکار، نخبگان یا هنرمند یا غیره که دارای شرایط ویژه هستند، اجازه داده میشود که بدون اجازه همسر یا قیم و با اجازه دادگستری از کشور خارج شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.