هیچ نوع کانال ارتباطی با دولت ترامپ نداریم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شبکهخبر-سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تماس با آمریکا یا رد و بدل پیامبهصورتغیرمستقیمدردورهترامپاظهارداشت:دربحثبرجاموکمیسیون مشترکدرصورتنیازباآمریکاییهاصحبتکردهایم.درکنارکمیسیونبراساس مکانیسمیکهتعریفشدهمیتوانیمباتکتککشورهادربارهبرجامصحبتکنیم. درجلساتقبلیاحتماالباآمریکاییهاصحبتهاییشدهوصحبتمیشود.هیات مذاکرهکننده هم صالحیتهایی که از سوی حاکمیت دارند در حد برجام است و خارج از آن مذاکرهای نداریم. هیچ نوع کانال ارتباطی هم بین ما و دولت ترامپ فعال وجود ندارد. وی همچنین درباره سفر ظریف به نیویورک و احتمال تشکیل نشستیدرخصوصبرجامگفت:آقایظریفدرمجمععالیسیاسیسازمانملل حضورمییابدوسخنرانیهاومصاحبههاییخواهدداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.