افتتاحچندطرحصنعتیوعمرانی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- معاون اول رییسجمهور به منظور بازدید و افتتاح چند طرح مهم صنعتی، عمرانی و گردشگری به جزیره کیش سفر کرده است. اسحاق جهانگیری در این س//فر دوروزه قرار است پس//ت 24 اسکله رو-رو جزیره کیش را افتتاح و از کشتی اقیانوس پیمای سانی بازدید کند. افتتاح کارخانه تجهیزات پزشکی و دارویی مهانمد، افتتاح و بازدید از مجموعه پارک آبی اوش//ن، افتتاح نیروگاه و آب ش//یرین کن جنوب جزیره از دیگر برنامههای معاوناولرییسجمهوردراینسفراست.معاوناولرییسجمهورهمچنین صبح سهشنبه وارد جزیره هندورابی میشود و فرودگاه و بندرگاه هندورابی راافتتاحخواهدکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.