ادامهرسیدگیبهپروندهفسادنفتی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتیدیروزدردادگاهانقالبپایانیافت.درسومینجلسهرسیدگیبهاتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، »م.ش« و وکالی او از اتهامات مطرح شده کیفرخواستازخوددفاعکردند.قاضیمقیسه،رییسشعبه82 دادگاهانقالب اعالم کرد که چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پروندهفسادنفتیروزسهشنبههفتهجاریبرگزارمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.