گرایش سوسیالیستی در اقتصاد ایران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهاقتصادی-یکیازبزرگترینوجدیترین چالشهای کنونی نظام اقتصادی کشور، به مقوله انضب//اط اقتصادی بر میگردد و الزم اس//ت تمام دستگاههای اجرایی و قانونگذار برای دستیابی به این انضباط، در سیاستها و برنامههای خود اهتمام ورزند؛ بيانضباطي مالي و مشکالت اصلي اقتصاد که در همریختگي و آشفتگي را برای نظام اقتصادی و بازارهای پولی و مالی کش//ور در پی خواهد داشت، بیش//ک به عنوان یکی از سدهای بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.

در این بین نظام بودجهریزی میتواند به عنوان یکی از مهمترین نمودهای انضباط یا بیانضباطی یک کش//ور تاثیر خود را بر اقتصاد جامعه بگذارد. بودجهریزیعملکردمدرنترینوبهترینسیستمدر استقرار نظام نوین بودجهریزی است و در نظامهای بینالملل//ی نیز اصل نظارت ب//ر بودجه از اهمیت بسیاری برخوردار است که لزوم شفافیت در طراحی بودجه را میرساند.

لذا در راس//تای دس//تیابی به توسعه و رشد اقتصادی ضروری است برخی اصالحات اساسی در نظام کشور صورت گیرد زیرا با نظام پیچیده دیوانی و بودجهریزی فعلی نمیتوان توفیقی در توسعه داشت. در واقع برای رشد هشت درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت احتیاج به اص//الح نظام داریم که یکی از همین اصالحها درباره بودجهریزی است.

ب//ا توجه به فاصله بس//یار بین اج//را و اهداف برنامه و بودجه، میت//وان دالیل این ناکارآمدی را در درس//ت تنظیم نش//دن برخی اهداف برنامه و بودجه در بسیاری از موارد جست و جو کرد؛ نتیجه موارد فوق این میشود که تقریبا حدود 90 درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده است یعنی پول نفت را دریافت میکنیم تا برای بودجه جاری هزینه کنیم.

لذا ضروری اس//ت تا عزمی ملی برای حل این مشکل در کشور پدید آید و همه ارگانها و مسووالن به این اجماع برسند که بودجهریزی مدرن و توجه به استانداردهای روز جهان، بهترین راهکار برای رهایی از آشفتگي و بیانضباطیهای موجود است.

در همین راستا رییس دیوان محاسبات معتقد اس//ت که بزرگترین و جدیتری//ن چالش نظام اقتصادی، انضباط اقتصادی اس//ت و بودجهریزی مناسب میتواند مسیر برونرفت از این بیانضباطی باشد. بزرگترینچالشنظاماقتصادی هشتمین کنفرانس بینالمللی »بودجهریزی بر مبنای عملک//رد« دیروز با حضور عادل آذر رییس دیوان محاس//بات، عل//ی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی و جمعی از کارشناسان و محققان حوزه برنامه و بودجه در مرکز همایشهای بینالمللی رازی برگزار شد.

رییس دیوان محاسبات در این کنفرانس تاکید ک//رد که بزرگتری//ن و جدیتری//ن چالش نظام اقتصادی، انضباط اقتصادی است.

عادلآذرباتاکیدبرتحققاقتصادمقاومتیگفت: یکی از جدیترین آس//یبهای بودجهریزی توجه کمتر برای اجرایی کردن نظامات علمی بودجهریزی در کشور است. البته عزم خوبی برای حل این مشکل در کشور پدید آمده است و تقریبا همه به این اجماع رس//یدهاند که بودجهریزی عملکرد مدرنترین و بهترین سیستم در استقرار نظام نوین بودجهریزی است که بر مبنای آن میتوان به اهداف چشمانداز و اهداف میانمدت و بلندمدت رسید.

به گفته وی این راه در برنامههای توسعه چهارم، پنجم و شش//م دیده ش//ده است و به نقطه خوبی رس//یدهایم. تجربه دنیا نیز میگوید اصل نظارت از اهمیت بسیاری برخوردار است و بودجه باید شفاف طراحی شود. این وظیفه دستگاه نظارتی است.

آذر ب//ا اش//اره به ای//ن کنفران//س گفت: این کنفرانس از س//ال 85 آغاز شده که بیش از 12 رس//اله دکت//را و 50 پایاننامه ارش//د بر مبنای بودجهریزی عملکرد نوش//ته شده است. از سال 85 تاکنون به شبکه چهار هزار نفری رسیدهایم ک//ه همه برای نظام بودجهریزی عملکرد دغدغه دارند و میخواهند اجرایی شوند. حداقل از نظر تئوری//ک و نظری//ه به بلوغ خوبی رس//یدیم که باید برای اجرای آن اهتمام داش//ته باشیم چون طب//ق گزارشها با اجرا این نظام بودجهریزی در آمریکا و برخی کشورها در هزینهها صرفهجویی شده است. جهش 8 درصدی در اقتصاد همچنین رییس مجلس شورای اسالمی در این کنفرانسابرازامیدواریکردکهدولتتازهنفسبعدی باانجاماصالحاتیبهسمتجهشهشتدرصدیدر اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.

عل//ی الریجان//ی در هش//تمین کنفران//س بینالملل//ی بودجهری//زی بر مبن//ای عملکرد با تاکی//د بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون اصالح برخی نظامات نمیتوانیم در رس//یدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجهریزی فعلی نمیتوان توفیقی در توسعه داش//ت.وی افزود: در قانون برنامه جهش هشت درص//دی پیشبینی ش//ده که رس//یدن به آن منوط به هفت یا هشت اصالح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازهنفس بتواند این کار را انجام دهد.بدون اصالح برخی نظامات نمیتوانیم در رس//یدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچی//ده دیوانی و بودجهری//زی فعلی نمیتوان توفیقی در توسعه داشت. آمارقابلتاملدربارهاقتصادکشور رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زمان مولفه مهمی در نشان دادن میزان توسعه و رشد در کشورها است، گفت: براساس آمارها در 20 کشور منطقه از لحاظ سرمایهگذاری در رتبه 51و در بین 138 کشور دنیا در رتبه 87 هستیم. پس این نشان میدهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایهگذاری دچار مشکل هستیم که همین طوالنی شدن امور دیوانی مانع سرمایهگذاری است.

الریجانی ادامه داد: همچنین براس//اس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری بین 20 کشور منطقه دارای رتبه 18 و در بین 138 کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشاندهنده پنهانکاری در امور است. از لحاظ نرخ بیکاری بین 20 کش//ور منطقه در رتبه نهم و بین 135 کشور جهان در رتبه 90 هستیم.

به گفته وی، براس//اس رش//د واقعی ناخالص ملی بین 24 کش//ور منطق//ه در رتبه دهم و در بین 191 کش//ور جهان در رتبه 84 هس//تیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین 20 کشور منطقه در رتبه 19 و در بین 138 کشور جهان در رتبه 126 قرار داریم.

وی با اش//اره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دلیل اجرایی ش//دن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن برخی اهداف در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است. نتیجه تمامی این موارد این میشود که تقریبا حدود 90 درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده یعنی پول نفت میگیریم تا هزینه برای بودجه جاری کنیم.

استقرارعدالتوآزادی

الریجانی به دو نظریه اقتصادی در تاریخ صد ساله ایران اشاره کرد؛ نخست نظریهای بر پایه نظامهای سوسیالیستی که ایجاد عدالت برای مردم در مرکز آن قرار دارد اما در این نظریه آزادی و اختیار از مردم سلب میشود. نظام دیگر مبتنی بر نظریه لیبرالی در کشورهای غربی بوده که محور اصلی آن آزادی فکر و عمل و اقتصاد است.وی افزود: طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بیبدیل میدانند.

الریجانی کوش//ید نظریه سومی را مطرح کند که مبلغ ترکیبی از »اس//تقرار عدالت و آزادی« به عنوان مبنای نظری خود است. الریجانی دستکم در امور آموزش//ی و اقتصادی »فرد« را نخس//تین عنصر تصمیمگیرنده خواند که شباهت زیادی به نظرات لیبرالی دارد.

ریی//س مجلس گفت: ما نی//ز با مفهوم عدالت موافقی//م مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم، اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیس//تمهای دیوان//ی نباید جایگزین آن ش//وند. البته گاهی در نظامهای آموزش//ی ما سیس//تم دیوان//ی به جای فرد تصمیم میگیرد که این مخالف عدالت اس//ت چون در نظام آموزش//ی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیمگیرندهباشد.

وی درپایان تصریح کرد: پس از انقالب رد1357 ایران گرایش »نیمچه سوسیالیستی« حاکم شد. اس//اس این گرایش بر مداخله دولت در همه امور اس//توار است. این سیاست در دهههای گذشته به تدریج به انباشت نیرو در سیستم حکمرانی انجامید و پس از آن نیز تغییری نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.