افزایش سرعت گردش پول

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهاقتصادی-نرخسودبانکیکهبهچالشیبراینظاممالی تبدیل شده است اخیرا با حواشی بسیاری همراه است عدهای براین باورند که کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از بانکها و سرازیر شدن به بازارهای موازی میشود و برخی معتقدند که نرخ باالی سود بانکی مانع رونق تولید است و عواقب جبرانناپذیری را به دنبال دارد.

با این حال نکته قابل تامل این اس//ت که تعیین دس//توری نرخ س//ود بانکی منجر ب//ه نتایج زیانب//اری از جمله »افزایش مطالبات معوق«، »انحراف تسهیالت بانکها«، »سلب انعطاف از سیاس//تهای پولی«، »کاهش میل به پسانداز«، »تضعیف رقابتپذیری و کارایی نظام بانکی«، »ناکارآمدی ابزارهای بانک مرکزی«، »افزایش تورم« و »زیان صاحبان سپردهها« میشود.

اجرای سیاست دس//توری کاهش نرخ سود بانکی با نادیده گرفتن موضوعات مهمی مثل »وقفه زمانی بین تزریق نقدینگی و افزایشعرضه«وهمچنین»توجیهیافتنطرحهایغیراقتصادی«، نه تنها به اهداف اقتصادی این سیاستها کمک نکرد؛ بلکه در نهایت با افزایش تورم، انحراف تسهیالت و تشدید مطالبات معوق، هم به مشکالت تولید دامن زد و هم توان تسهیالتدهی بانکها را محدود کرد.

بنابراین سرکوب نرخهای سود بانکی موجبات زیان صاحبان س//پردهها را بهنفع صاحبان سرمایهها فراهم کرده و به تضعیف میل به پسانداز در جامعه نیز منجر میش//ود که در نهایت با خروج سپردههای بانکی هم کمبود منابع سیستم بانکی تشدید میشود و از طرفی با هجوم منابع به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن، نرخ تورم تحریک میشود.

برهمین اساس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بررس//ی وضعیت نرخ س//ود در نظام بانکی ایران، تاثیر نرخ س//ود بانکی بر بخش تولید و کس//بوکار را مورد نقد و بررسی قرار داد.به گزارش جهان صنعت به نقل از اتاق تهران، در بیستوهشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین نگرانیها از بازگشت تورم مزمن دو رقمی به اقتصاد کشور، طی گزارشی تحلیلی از سوی معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران به بحث گذاشته شد. دغدغهانتشاراوراقفاقدبازارمتشکل علیرضا توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران در این جلسه به تحلیل عوامل و عواقب نرخ باالی سود بانکی در کشور پرداخت و در انتها، راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای عبور از بحران نرخ باالی سود بانکی را مطرح کرد.

به گفته توکلی، سهم تسهیالت بانکی از کل بازار اعتبار طی سال گذشته، با کاهش سه درصدی به 93 درصد رسید و سهم اوراق با درآمد ثابت به هفت درصد افزایش یافت. توکلی همچنین در خصوص وضعیت بازار مالی کش//ور طی س//ه ماهه نخست سالجاری نیز تصریح کرد که سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به 73 درصد و سهم بازار سهام نیز با یک درصد کاهش به 27 درصد رسیده است.

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه افزود: بررس//یها نشان میدهد که طی سال گذشته، حجم تسهیالت بانکی حدود 25 درصدرشدیافتوبالغبر9 میلیونو668 هزارو616 میلیارد ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد 94 درصد از 358 هزار و 861 به 694 هزار و 744 هزار میلیارد ریال رسید؛ البته با وجود این رشد قابل توجه، سهم آن همچنان کمتر از هفت درصد بازار اعتبار باقی ماند.

توکل//ی در بخش دیگری از گزارش خود، به روند بازار اوراق بدهی اش//اره کرد و افزود: همچنان سهم دولت در انتشار اوراق بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار این اوراق دارد.وی همچنین در خصوص روند بازار اوراق بدهی در ایران به تفکیک بازار، گفت: از سال 94 به بعد، رقم اوراق منتشر شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل، رشد چشمگیری داشته است به طوریکه این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار بدهی محسوب میشود چراکه قیمتها و نرخ اوراق در این بازار ش//فاف نبوده و به دلیل عدم نظارت، این اوراق با نرخهای موثر بین 28 تا 60 درصد مورد مبادله قرار میگیرد بنابراین ضروری است اقدامات الزم برای شکلگیری بازار دستدوم برای این اوراق در بازار سرمایه پیگیری شود.

وی سپس به برخی راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید به عنوان بازارگردان اوراق دولتی نق//ش خ//ود را ایفا کند و در عین ح//ال، وضعیت بانکهای بد تعیینتکلیفشود.

رتبهبن//دی بانکها و اعالم عموم//ی آن، هدایت منابع خرد مردم به س//مت بازارهای بدهی و راهان//دازی بورس ارز با هدف جذب سرمایهگذار خارجی به منظور تقویت در بازار اوراق از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.

100 ه/زار میلی/ارد توم/ان نقدینگ/ی در اختیار موسساتغیرمجاز

در ادامه این نشس//ت، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان ات//اق تهران، با بی//ان اینکه در حال حاضر بی//ش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است، بر ضرورت تعیینتکلیف این موسس//ات تاکید کرد و افزود: در صورتی که نقدینگی باالی مردم در موسس//ات مالی غیرمجاز در ش//بکه بانکی کشور قرار گیرد، میتواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.

مصطفی بهشتیروی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز طی سخنانی، مشکالت بانکی را خارج از حیطه بانکها دانست و گفت: عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به آشفتگیها در نرخ سود دامن زده است.

وی افزود: بازار بین بانکی نیز به بازاری برای جبران کسریهای مزمن بانکها تبدیل شده که این خود یکی دیگر از مشکالت به وجود آمده در نرخ سود شده است.

به گفته بهشتیروی، بانکها در مشکالت به وجود آمده در اقتصاد کشور، نقشی ندارند بلکه ریشه معضالت اقتصادی در قانون کار، مالیات و نرخ ارز است.

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در عین حال، تصریح کرد: درآمد بانکها در ایران باید مانند سایر کشورها، از محل دریافت کارمزدها باشد.

سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز طی سخنانی، عملکرد برخی بانکها را در مشکالت ایجاد شده در نظام بانکی کشور موثر دانست و گفت: طی سالهای گذشته، برخی از بانکها به جای بانکداری به عرصههای دیگر اقتصادی روی آوردهاند.

وی به افزایش قارچگونه ش//عبه بانکها اش//اره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از بانکها به دلیل رکود اقتصادی پیش آمده به ویژه در حوزه س//اختمان، از فروش و نقد کردن ش//عبه

خود درماندهاند.

در واکن//ش به اظهارات سیدحس//ین س//لیمی، مصطفی بهشتیروی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با رد ورود بانکها به بخش مسکن و ساختوساز، گفت: حضور و سرمایهگذاری بانکها در بخشهای مختلف صنعتی کشور منجر به رونق بخش صنعت در کشور شده است؛ حضور بانکها در بخش تولید عالوه بر رونق به این حوزه، به اشتغالزایی در کشور نیز کمک کرده است.

عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از دالیل افزایش نرخ سود بانکی را سرعت پایین گردش پول در کش//ور عنوان کرد و افزود: به همین دلیل، عطش بانکها برای جذب پول افزایش یافته است.

وی همچنین عدم توازن میان عرضه و تقاضای پول را یکی دیگر از دالیل عمده باال بودن نرخ سود در کشور دانست.

بازگشتتورمدورقمی

دومین دستورجلسه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به نرخ تورم و نگرانیها از بازگشت نرخ دو رقمی این شاخص اختصاص داشت.

در این رابطه، مریم خزاعی معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران طی گزارش//ی، به بررس//ی این موضوع پرداخت و گفت: کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 1395 رقم خورد و از آن به بعد این معکوس شد و افزایش یافت.

خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی، تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته، سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافت به طوری که طی خردادماه امسال، این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد 15/2 درصدی را نشان میدهد.

به گفته معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که طی بهار سالجاری، نرخ تورم خانوار روستایی از نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است. این درحالی است که براساس آمار بانک مرکزی، طی این مدت شاخص بهای تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است.

خزاعی در ادامه با اشاره به بررسی متغیرهای پولی طی ماههای منتهی به بهمن سال گذشته)اطالعات موجود(، گفت: طی سال 59، حجم شبه پول یا همان سپردههای غیردیداری افزایش قابل مالحظهای یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.