ایجاد 2 هزار و 400 شغل با تسهیالت 60 هزار میلیارد ریالی بانک صادرات

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانکصادراتایرانطی51 ماهگذشتهوباپرداخت06 هزارمیلیاردریال تسهیالت،معادل0042 شغلدراستانخراسانرضویایجادکرد.بهگزارش »جهان صنعت«، این بانک در راستای تحقق سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتیوهمسوییباسیاستهایدولتوبهمنظوررشدوشکوفاییاقتصاد استانخراسانرضوی،طیسال5931 وسهماههاولسالجارینسبتبه تامین مالی بنگاههای اقتصادی مستقر در استان اقدام کرده به نحوی که طی اینمدت،حدود06 هزارمیلیاردریالتسهیالتمالیدربخشهایصنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان در اختیار فعاالن اقتصادی قرار داده و تنها از طریق تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، موجباتایجاداشتغالبرای0042 نفرفراهمشدهاست.همچنیندرجهت تامین نیازهای مالی اقشار کمدرآمد و ایجاد اشتغال برای آنها، مدیریت شعب اینبانکدراستانخراسانرضویطیمدتمذکورتعداد986 فقرهتسهیالت مالیجمعابهمبلغ68 میلیاردریالبهمعرفیشدگانازسویکمیتهامداد حضرتامامخمینی)ره(وسازمانبهزیستیاعطاءنمودهاست،عالوهبرموارد فوقطیسالهای49و59 وسهماههاولسالجاریتعداد41 هزارفقرهوام ازدواجدراختیارمزدوجینقراردادهواعطایوامازدواجبهسایرثبتنامکنندگان در سایت مربوطه نیز در جریان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.