حمایت از روشهای جدید تامین مالی در پروژههای زیرساختی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عضو هیاتمدیره بانک مس//کن در همایش تامین مالی شرکتهای حملونقل ریلی، بر ضرورت استفاده از روشهای جدید تامین مالی توسط نهادهای دولتی، با توجه به محدودیتهای بودجه عمرانی دولت تاکید کرد.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک مس//کن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به فعالیت دو ساله شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از زمان تاسیس تاکنون، اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این ش//رکت، بهرهگیری از ظرفیتهای ابزارهای نوین تامین مالی بوده که عملکرد خوبی نیز در این زمینه و در چارچوب اهداف، استراتژیها و سیاستگذاریهای پیشبینی شده در اساسنامه داشته است. عضو هیات مدیره بانک مسکن در ادامه تاکید کرد: بانک مسکن از روشهای جدید تامین مالی برای اجرای پروژههای زیرساختی به ویژه در حوزه پروژههای مرتبط با حیطه فعالیت وزارت راه و شهرسازی همانگونه که مورد تاکید وزیر محترم راه و شهرسازی است، تا جایی که مجوز قانونی الزم را داشته باشید،پشتیبانیمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.