مذاکرات جدید بانکی ایران و ویتنام

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییسکلبانکمرکزیدردیدارباقائممقامبانکمرکزیویتنام،پیشنهاد فراهم شدن امکان تسویهحسابهای بین دو کشور با ارزهای محلی را مطرح کرد.ولیالهصسیفدردیداربانگوینتایهانگ،مذاکراتهیاتهایطرفین رادرچارچوبکمیتهمشترکبانکیدوکشورعنوانکردوگفت:درسفربه ویتنامبههمراهرییسجمهورشاهدعالقهمندیقابلتوجهروسایدوکشور برای گسترش روابط بین دو کشور بودیم و با تاکید رییسجمهور ملزم به ایجاد بسترهای مناسب روابط بانکی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات طرفین هستیم. بر این اساس الزم است تمام تالشها برای ایجاد ارتباطات کامل بین بانکهای تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد. ضمن آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی، داشتن روابط بانکی قوی و مستحکم است.رییسکلبانکمرکزیدردیدارباقائممقامبانکمرکزیویتنامبابیان اینکهشاهداولینجلسهکمیتهمشترکبانکیایرانوویتنامهستیم،تصریح کرد: خوشبختانه مذاکرات مفید و سازندهای بین هیاتهای کارشناسی دو کشور انجام شده که امیدواریم این دیدارها و گفتوگوها، چشمانداز روشنی برایتعمیقروابططرفیندرزمینههایبانکیفراهمکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.