کاهش مشکالت مالی در مبادالت خارجی با اهرم بانک صنعت و معدن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نمایندهمردمسقزوبانهدرمجلسشورایاسالمیگفت:زمانیکهبانک صنعتومعدنطرحرونقتولید-یعنیحمایتازصنایعکوچکومتوسط-را در اولویت فعالیتهای خود قرار میدهد این امر به معنای حرکت در مسیر اقتصادمقاومتیاست.بهگزارشجهانصنعتبهنقلازبانکصنعتومعدن، محسن بیگلری، اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید با درایت و مدیریت قوی مسایلومشکالتیکهدرروابطخارجیوجودداشتدرحوزهبانکیوخصوصا بانکصنعتومعدنبهخوبیرسیدگیوحلشد.عضوهیاترییسهکمیسیون برنامهوبودجهمجلسشورایاسالمیبیانداشت:درحالحاضربانکصنعت، معدن یکی از بهترین بانکهای کشور است که توانسته است در چند سال اخیر مشکالتی را که در صنعت، تولید و ارتباط آنها با نظام پولی و بانکی وجود داشتبرطرفکندودراینحوزهبسیارموفقعملکند،ضمناینکهبندهنیز ازعملکردبانکبهعنوانعضوهیاترییسهکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس شورایاسالمیبسیارراضیهستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.