تعیینتکلیفحسابهایمشترکفرشتگان متوقف شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در جریان رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان به دلیل نقص فنی ایجاد شده، تعیینتکلیف حسابهای مشترک فعال متوقف است اما بررسی سایر حسابها در جریان خواهد بود.

در ادامه پرداخت وجوه س//پردهگذاران تعاونی فرش//تگان که از 24 تیرماه و طی فرآیندی مرحلهای به سقف 100 میلیون تومان رسیده بود، در تعیینتکلیف حسابهای مشترک مسایلی از جمله نقص فنی ایجاد شده که موسسه کاسپین به منظور رفع این نواقص فعال از رسیدگی به حسابهای مشترک خودداری و آن را متوقف کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.