نفوذ جاسوس روسي- آمريكايي در انتخابات

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جنج//ال دخال//ت روس//يه در انتخاب//ات رياس//تجمهوري آمريكا براي پي//روزي دونالد ترامپ وارد فاز تازهاي ش//ده است. مدتهاست ترامپ در فضاي سياسي آمريكا متهم است كه براي پيروزي در انتخابات از روسيه كمك گرفته است. در اين رابطه افبيآي تحقيقاتي انجام داده و در همان روزهاي ابتدايي آغاز به كار ترامپ مايكل فلين، مشاور امنيت ملي دولت او مجبور شد به خاطر ارتباط با روسيه استعفا دهد.

هويت مردي كه در ديدار پس//ر ارشد ترامپ با وكيل روس، ناتاليا وسلنيتسكايا حضور داشته، مشخص شد. به گزارش تلويزيون انبيسي اين ش//خص رينات احمدشين، افسر پيشين ارتش روسيه و داراي تابعيت آمريكايي و روسي است.

در پي كشف هويت مردي كه در گفتوگوي پسر ارش//د دونالد ترامپ، با وكيل روس، ناتاليا وسلنيتس//كايا، در روز 9 ژوئن 2016 ش//ركت داشته، جزييات بيشتري در مورد چگونگي ارتباط نزديكانرييسجمهورآمريكابامقاماتروسفاش شد. بنا به نوشته واشنگتنپست، اين مرد رينات احمدش//ين نام دارد و يك البيست آمريكاييروسي اس//ت كه در ارتش روسيه خدمت كرده و گفته اس//ت كه در مقام افسر ارتش، دورههاي آموزش جاسوسي نيز ديده است.

ناتاليا وسلنيتسكايا پيشتر در مصاحبهاي با انبيسي گفته بود به همراه يك مرد در ديدار با ترامپ جونيور حاضر شده است. او از فاش كردن نام همراه خود خودداري كرده بود. واشنگتنپست مينويس//د رينات احمدشين در روز مالقات به ناتاليا وسلنيتس//كايا كمك كرده تا از يك تاجر روسكهدردادگاهيبهاتهام»پولشويي«محاكمه ميشد، دفاع كند.

ب//ه گ//زارش دويچهوله، در مالق//ات ترامپ جونيور با وكيل روس كه در برج ترامپ صورت گرفته، جارد كوشنر، داماد ترامپ و پل مانافورت، رييس وق//ت كارزار انتخاباتي دونالد ترامپ نيز حضور داشتند. گسترشدامنهتحقيقات گفتهميشودكميتهنمايندگانكنگرهآمريكا به زودي رينات احمدشين را براي پاسخگويي به پرس//شهاي مربوط به اين ديدار دعوت خواهد كرد. آدام شيف، يكي از اعضاي بانفوذ كميته در اين راستا گفت كه اطالعات ضد و نقيض ترامپ جوني//ور در رابطه با موضوعهاي مورد گفتوگو در مالق//ات با وكيل روس بس//يار نگرانكننده است. رينات احمدشين همزمان هرگونه ارتباط با س//ازمان جاسوسي روس//يه را چه در گذشته و چه در زم//ان حال رد ميكند و ميگويد اين شايعات غلط است.

پليس فدرال آمريكا و كميتهاي متش//كل از نمايندگان كنگره اين كشور چندي است كه در حال تحقيق درباره احتمال تباني تيم انتخاباتي ترامپ با روسها به منظور تاثيرگذاري بر انتخابات 2016 بهزيانهيالريكلينتون،نامزددموكراتها هستند. به نوشته واشنگتنپست، مالقات پسر ارشد ترامپ با وكيل روس نيز در همين چارچوب صورت گرفته است. ايميلهايافشاگر ترامپ جونيور پس از باال گرفتن جنجال اين ديداراعترافكردهكهبهاميددستيابيبهاطالعات و مداركي عليه هيالري كلينتون در مالقات حاضر شده اس//ت. او در يك گفتوگوي تلويزيوني با شبكه خبري فاكسنيوز اين ديدار را بياهميت خواند و پس از آن مجموعه ايميلهاي رد و بدل شده با روزنامهنگار بريتانيايي، باب گلدستون را منتشرساخت.

در اين ايميلها يادآوري شده كه كرملين مايل به حمايت از جمهوريخواهان است. كارشناسان ميگوينداينايميلهانخستينشواهدمستندي است كه نشان ميدهند يك عضو خانواده ترامپ حاضر است با يك مقام دولتي روسيه در راستاي كم//ك به پدر خود براي پي//روزي در انتخابات رياستجمهوري آمريكا ديدار كند. دادخواستبهاتهامنقضقانون در حال حاضر چندين نهاد غيرانتفاعي آمريكا، دادخواست مشتركي عليه ترامپ جونيور و كوشنر به اتهام نقض قانون انتخابات به كميسيون مركزي رسيدگي به انتخابات تسليم كردهاند. براساس اين قانون بهرهگيري از حمايتهاي خارجي در جريان انتخابات ممنوع است. برخي از محافل دموكرات حت//ي از خيانت تيم انتخاباتي ترامپ س//خن ميگويند. كارشناسان حقوقي ولي اين اتهامات را غيرقابل اثبات ارزيابي ميكنند.

پرداخت 50 هزار دالري کمپين ترامپ به وکيل ترامپ پسر

از طرف//ي ب//ه گ//زارش رويت//رز، كمپي//ن رييسجمهور آمريكا 50 هزار دالر در ماه ژوئن به دفتر حقوقياي كه اكنون وكالت دونالد ترامپ جونيور را بر عهده دارد، پرداخت كرده است. اين اقدام يك هفته پيش از انتش//ار اخباري درباره ديدار غيرمعمول دونال//د ترامپ جونيور با يك وكيل روسي انجام شد كه گمانهزني جديد درباره احتمال همدستي آنها به وجود آورد.

پرداخت حقالوكاله به دفتر حقوقي الن اس فوترفاسبهتاريخ72 ژوئن،31 روزقبلازافشاي ايميلهاي مربوط به ديدار ترامپ پسر با وكيل روس است. اين مساله شنبه گذشته در پروندهاي كه در كميسيون انتخاباتي فدرال تشكيل شده، فاش شده است.

پسر ارشد ترامپ به ديدار با يك وكيل روس در نيوي//ورك حين كمپين رياس//تجمهوري اعتراف كرده است. به او گفته شده بود اين وكيل اطالعاتي درباره رقيب پدرش، هيالري كلينتون دارد. پرداخت پول به اين ش//ركت وكالت چند روز پيش از آن انجام شد كه خبر ديدار جنجالي فاش ش//ود. در پرونده مذكور ذكر نش//ده است كه اين ش//ركت نماينده چه كس//ي شده است. س//خنگوي كمپين ترامپ و اين شركت در اين باره اظهارنظري نكردند.

با اين حال نيويوركتايمز با ذكر جزيياتي از ديدار مذكور ميان پسر ترامپ و آن وكيل روسي گزارش داد فوترفاس، وكيل دونالد ترامپ جونيور است. اين شركت نگفته است كه از چه زماني اين وكالت را بر عهده گرفته است.

ع//الوه بر اين كمپين ترام//پ بيش از 538 هزار دالر به شركت حقوقي جونز دي كه وكالت كمپين ترامپ حين انتخابات را بر عهده داشت، پرداخت كرده اس//ت. اين كمپين همچنين 89 هزار و 561 دالر بابت مشاوره حقوقي به شركت ترامپ كه متعلق به رييسجمهور آمريكاست، پرداخت كرده است. اين پرداخت براي 30 ژوئن بوده است.

يك شوراي ويژه فدرال و چندين هيات كنگره آمريكا در حال تحقيق درباره اتهام مطرحشده از سويآژانسهاياطالعاتيآمريكامبنيبرمداخله روسيه در انتخابات رياستجمهوري سال 2016 آمري//كا و همچنين ارتباط مقامهاي روس//يه و كمپين ترامپ است.

حمايت مردمي از ترامپ در سراشيبي سقوط

نتايج نظرس//نجي جديدي نش//ان ميدهد محبوبيت مردم//ي ترامپ ميان آمريكاييها به دلي//ل افول نقش رهبري واش//نگتن در جهان، توقف دس//تور كار رياستجمهوري در داخل و اليحهبهداشتودرماننامحبوبجمهوريخواهان كاهش يافته است.

نظرس//نجي جدي//د واشنگتنپس//تايبيس//ينيوز درباره عملك//رد دونالد ترامپ از بهار نشان ميدهد كه محبوبيت او رو به وخامت اس//ت. با گذشت ش//ش ماه از روي كار آمدن، محبوبي//ت ترامپ از 42 درصد ماه آوريل به 36 درصد رس//يده است. ميزان نارضايتي از او هم با پنج درصد افزايش به 58 درصد رسيده است. در مجموع 48 درصد از عملكرد ترامپ قويا ناراضي هستند. اين سطح از نارضايتي پيشتر هرگز براي بيل كلينتون و باراك اوباما ديده نشده بود و تنها در دور دوم رياستجمهوري جورج بوش چنين موردي رخ داد.

تقريب//ا نيم//ي از آمريكاييه//ا 48) درصد( معتقدند رهبري كشورش//ان در جهان از زمان تحليف ترامپ ضعيفتر شده است. در مقابل،72 درصد گفتهاند رهبري آمريكا قويتر شده است. با وجود آنكه ترامپ حين كمپينهاي انتخاباتي وانمود ميكرد براي رس//يدن به توافقهايي در راستاي منافع كش//ورش مهارت دارد، اكثريت ميگوين//د به او در مذاكره ب//ا رهبران خارجي خصوصا والديمير پوتين اعتماد ندارند.

تنها اندكي بيش از يكسوم تمام آمريكاييها ميگوين//د در مس//اله مذاك//رات خارج//ي به رييسجمهور كشورش//ان زياد يا نسبتا اعتماد دارن//د. حدودا دو نفر از س//ه فردي ك//ه از آنها خصوصا درباره مذاكرات پوتين – ترامپ سوال شد،گفتندچندانبهرييسجمهورآمريكااعتماد ندارند.ازميانآنها84 درصدگفتنداصالبهترامپ اعتماد ندارند.

از س//وي ديگ//ر يافتهه//اي نظرس//نجي واشنگتنپست-ايبيسي نيوز نشان ميدهد 60 درصد آمريكاييها معتقدند روسيه براي نفوذ در نتايج انتخابات تالش كرد. اين ميزان پيشتر در ماه آوريل 56 درصد بوده است. حدود 44 درصد نسبت به مداخله روسيه ترديد دارند و معتقدند ترامپ از اقدامات آنها سود برده است.

شركتكنندگان همچنين درباره افشاي ديدار پسر ارش//د ترامپ با يك وكيل روس اظهارنظر كردند. بيش از ش//ش نفر از 10 پرسششونده آمريكايي گفتند ديدار مذكور نامناسب بوده و تنها حدود يكچهارم آن را مناسب ارزيابي كردند. با اين وجود نيمي از تمام جمهوريخواهاني كه مورد سوال قرار گرفتند، اين ديدار را مناسب دانستهاند. در همين حال 52 درصد گمان ميكنند ترامپ در روند تحقيقات درباره مداخله احتمالي روسها در انتخابات نوامبر گذشته دخالت ميكند. اين ميزان نس//بت به آمار قبلي ك//ه 56 درصد بود، كاهش نشان ميدهد.

از طرف ديگر نيمي از آمريكاييها ميگويند عملكرد ترامپ در ايجاد اشتغال بدتر از رهبران سابق آمريكاست و تنها يكچهارم باور دارند كه اوخوبعملكردهاست.55 درصدهمميگويند ترامپ پيش//رفت خوبي در رسيدن به اهدافش نداشته است. معترضانخواستاراستيضاح صدها نفر از معترضان آمريكايي شنبه گذشته در اعتراض به سياستهاي رييسجمهور كشور خود در خيابانهاي نيويورك تظاهرات كردند و خواستار استيضاح دونالد ترامپ شدند.

ايناعتراضاتبهعنوانبخشيازتظاهراتملي استوتظاهراتمشابهآنهمدرحدود71شهر در سراسر آمريكا از جمله لسآنجلس و شيكاگو و ديگر شهرهاي آمريكا برگزار شد.

معترضان آمريكا پارچهنوشتههايي به دست داشتند كه بر روي برخي از آنها نوشته شده بود: ما يك آمريكاي فاشيست نميخواهيم. از زماني كه ترامپ وارد كاخ س//فيد شده مردم بارها در ش//بكههاي اجتماعي با راهاندازي هشتگهايي مانند ترامپ را استيضاح كنيد، خواستار استيضاح و عزل وي شدهاند.

چن//د روز پيش، براد ش//رمن، يك نماينده دموكرات در مجلس نمايندگان آمريكا رس//ما طرحيبراياستيضاحدونالدترامپ،رييسجمهور آمريكا معرفي كرد. اين اولين باري است كه يك نماينده كنگره آمريكا طرحي براي اس//تيضاح ترامپ تقديم كرده است. تقديم چنين طرحي عزل رييسجمهور از قدرت را به دنبال نخواهد داش//ت اما مجلس مورد نظر را به تصميمگيري درباره مراحل بعدي ملزم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.