فرانسه خواستار توقف اقدامات تنبيهي عليه شهروندان قطر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير خارجه فرانسه از كشورهاي عربي كه رابطه خود را با قطر قطعش كرده و دوحه را در انزوا قرار دادهاند، خواست تا به اقدامات تنبيهي خود عليه شهروندان آن كشور خاتمه دهند.

بحرين، عربستان س//عودي، مصر و امارات متحده عربي، صبح روز دوش//نبه، 15 خرداد، روابط ديپلماتيك خود با قطر را، بهخاطر آنچه حمايت دوحه از تروريسم يا حفاظت از امنيت مليخودناميدهاند،قطعكردهوتماميمسيرهاي ورودي و خروجي به آن كشور را مسدود كردند. قطر اتهامهاي واردشده به خود را رد كرده و چهار كشور، بهطور مشخص عربستان و امارات، را متهم به تالش براي دخالت در امور خود و ناديدهگرفتن حق حاكميت ملياش كرده است.

ژان ايو لودريان، شنبه گذشته در آغاز سفر خود به غرب آس//يا، در دوح//ه، پايتخت قطر گفته است فرانسه خواستار پايان يافتن اقدامات تنبيهي است؛ بهويژه اقداماتي كه بر مردم قطر تاثير گذاشته و بهطور مشخص بر خانوادههاي دوتابعيتي كه اكنون از هم جدا ش//دهاند. وزير خارجه پس از ديدار با همتاي قطري خود، محمد بن عبدالرحمان آلثاني، در جمع خبرنگاران اين گفتهها را بيان كرده است.

لودريان پس از دوحه، به عربستان سعودي رف//ت تا با وليعهد آن كش//ور ديدار و گفتوگو كند. او در عربستان گفت كه پاريس مايل است نقشكمكيبرايتالشهايميانجيگرانهكويت بازي كند. رييس دستگاه ديپلماسي فرانسه طي روزه//اي پيشرو از ام//ارات و كويت نيز ديدار خواهد كرد.

پس از سفر ركس تيلرسون كه عمال در احياي فوري روابط دولتهاي عربستان، مصر، بحرين، امارات و دولت قطر تاثيري نداشت، اين تازهترين تالش ديپلماتيك از سوي غرب در مورد بحران تازه به شمار ميرود.

وزي//ر خارجه قطر جمعه گذش//ته در يك نشست خبري همراه وزير خارجه تركيه، ضمن دفاع از تالشهاي وزير خارجه آمريكا در جهت يافتن راهحلي براي بحران قطر، تاكيد كرده بود كهمشكالتيكروزهحلنميشوند.وزيرخارجه تركيه هم در جريان ديدار با همتاي قطري خود ابراز اميدواري كرده است در ميانمدت راهحلي براي بحران پيدا شود.

اين در حالي است كه جمعه گذشته، وزير مش//اور در امور خارجي امارات متحده عربي، در حس//اب كاربري خود در توئيتر گفته بود كه چهار كش//ور عربي به س//وي يك جدايي بلندمدت با قطر گام برميدارند و بايد بهدنبال شكل تازهاي از روابط باشند.

به گزارش آسوش//يتدپرس ك//ه بهتازگي گزارش داده است زندگي شهروندان در قطر هنوز تاثي//ر چنداني از تحريمه//ا و اقدامات كش//ورهاي همجوار نگرفت//ه؛ دوحه اقدام به پرداخت هزينهه//اي اضاف//ي نقلوانتقاالت درياي//ي كرده و در م//ورد فرآوردههاي مورد نياز مانند مواد خوراكي به كش//ورهايي چون تركيه روي آورده اس//ت. در عين حال توئيت وزير اماراتي نشاندهنده آن است كه بنبست و اختالفات فعلي ممكن است به درازا بكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.