سر خائنان را از تن جدا ميكنيم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

طرفداران رييسجمهور س//الگرد كودتا در تركيه را جشن گرفتند. تاكنون هزاران نفر به ظن مشاركت در كودتاي نافرجام سال گذشته دستگير يا از كار بركنار شدهاند. اردوغان وعده داد كه خائنان با شديدترين مجازات روبهرو خواهند شد.

در سالگرد كودتاي نافرجام عليه دولت تركيه، رجب طيب اردوغان در جمع هواداران خود وعده داد كه عامالن كودتاي سال گذشتهبهشديدترينوجهمجازاتخواهندشد.اوگفت:ماسراين خائنانراازتنجداميكنيم.اردوغاندرمراسمسالگردكودتادر استانبولبارديگرخواهانبازگشتمجازاتاعدامبهتركيهشد.او گفتچنانچهپارلمانتركيهاليحهبازگشتمجازاتاعدامراتدوين كند، او آن را توشيح خواهد كرد. اردوغان گفت: هيچ خطاكاري نبايد بيمجازات بماند و تصريح كرد: ملت تركيه سر خائنان را از تنشان جدا خواهد كرد. اردوغان تاكنون چند بار در گذشته ميل خود را به بازگرداندن مجازات اعدام در قانون كيفري تركيه ابراز داشته است. او با اظهارات اخير خود، عمال به پارلمان در مورد تهيه اليحه مجازات اعدام چراغ سبز نشان داد. سربازاناردوغان درمراسمسالگردكودتابسياريازمخاطبانرييسجمهوركه خود را سربازان طيب ميخوانند، به حمايت از بازگشت مجازات اعدام شعار دادند. اردوغان از آمران و عامالن كودتاي نيمه ژوئيه 2016 باكينهونفرتنامبرد.اوگفتكهبهآنهابايدمثلاسيران گوانتانامولباسپوشاند.درگوانتانامودولتآمريكامتهمانتروريسم جهادي را در شرايط سختي زنداني كرده است.

در تركيه از ش//نبه گذشته مراسم متعددي در بزرگداشت اولين سالگرد كودتاي نظامي عليه اردوغان برگزار شده است. درشامگاه51 ژوئيه6102 گروهيازنظاميانكوشيدنددولت اردوغانراسرنگونكنند.آنهاخيابانهاوپلهايمهماستانبول را اشغال، ساختمان پارلمان و اطراف كاخ رياستجمهوري در آنكارا را بمباران كردند.

رژيم تركيه هواداران فتحاهلل گولن، سياستمدار اسالمگراي مقيم آمريكا را طراح كودتاي نافرجام در اين كشور ميداند و از زمان كودتا هزاران نفر از پيروان او را دستگير يا از پستهاي دولتي بركنار كرده است.

درتركيهنيروهايسكوالرمخالفاردوغاناورامتهمميكنند كه از كودتاي سال قبل در اين كشور به عنوان دستاويزي براي س//ركوب مخالفان سياسي خود اس//تفاده ميكند و پايههاي دموكراسي در اين كشور را بيش از پيش به خطر مياندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.